ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 1 ถึง 20 จาก 113 ผลลัพธ์

แม่และเด็ก

 เรื่องโดยเมื่อทำรายการ
1รายงานตรวจราชการปฐมวัย 63-2
นางบุษบา อรรถาวีร์7 กรกฏาคม 2563
2การเยยี่มตดิตามความพรอ้มกอ่นเปิด สพด.ของศอ5 ราชบรุี นางบุษบา อรรถาวีร์7 กรกฏาคม 2563
3สรุปผลการเยี่ยมเสริมพลังการคัดกรองพัฒนาการเด็กนางบุษบา อรรถาวีร์7 กรกฏาคม 2563
4รายงานการกำกับตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ 1.1 อัตราการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน เดือน มิ.ย.นางจรรยา สืบนุช3 กรกฏาคม 2563
5รายงานการประชุมคณะกรรมการ MCH Board เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 2/2563 นางจรรยา สืบนุช3 กรกฏาคม 2563
6รายงานการกำกับตัวชี้ 1.1 อัตราการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน เดือน พ.ค.63นางจรรยา สืบนุช9 มิถุนายน 2563
7ผลการขับเคลื่อนงานอนามัยแม่และเด็ก เดือนพฤษภาคม 2563นางจรรยา สืบนุช9 มิถุนายน 2563
8เอกสารประชุมติดตามการดำเนินงานคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก (MCH Board) เขตสุขภาพที่ 5 ในสถานการณ์การระบาด COVID-19นางจรรยา สืบนุช9 มิถุนายน 2563
9เอกสารประชุมติดตามการดำเนินงานแม่และเด็ก 6 เดือนหลังนางจรรยา สืบนุช9 มิถุนายน 2563
10รายงานกำกับตัวชี้วัด พค 63นางบุษบา อรรถาวีร์8 มิถุนายน 2563
11Web Conference เรื่องการพัฒนาระบบ E-learning : DSPM สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข นางบุษบา อรรถาวีร์8 มิถุนายน 2563
125. ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับงานพัฒนาการเด็ก 4 เดือนที่เหลือ : การทำ E-learning DSPM นางบุษบา อรรถาวีร์8 มิถุนายน 2563
13ติดตามการขับเคลื่อนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ครั้งที่ 5 นางบุษบา อรรถาวีร์8 มิถุนายน 2563
14สื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กในสถานการณ์โควิด-19นางบุษบา อรรถาวีร์26 พฤษภาคม 2563
15สื่อประชาสัมพันธ์ในสถานการณ์การระบาด Covid-19นางจรรยา สืบนุช8 พฤษภาคม 2563
16สรุปรายงานการประชุม HDC 20เมย..63นางบุษบา อรรถาวีร์8 พฤษภาคม 2563
17รายงานการให้บริการคัดกรองพัฒนาการในคลินิกสุขภาพเด็กดีจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เดือนเมษายน นางบุษบา อรรถาวีร์8 พฤษภาคม 2563
18สรุปรายงานการตรวจ ตชว.1.2 เมย.63นางบุษบา อรรถาวีร์7 พฤษภาคม 2563
19การขับเคลื่อน PA 1.2 เมย.63. นางบุษบา อรรถาวีร์7 พฤษภาคม 2563
20รายงานตรวจราชการรอบ 6 เดือนแรกนางบุษบา อรรถาวีร์7 พฤษภาคม 2563