ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 1 ถึง 20 จาก 44 ผลลัพธ์

โภชนาการและการออกกำลังกาย

 เรื่องโดยเมื่อทำรายการ
1สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ไอโอดีนกับชีวิตวิถีใหม่" ในโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ปี 2564นางพัชรี วงศ์ษา15 มกราคม 2564
2โครงการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี (โครงการพระราชดำริ) การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน เขตสุขภาพที่ 5นางพัชรี วงศ์ษา9 เมษายน 2563
3สรุปการประชุม การพัฒนาระบบการผลิตเกลือเสริมไอโอดีน 1 พฤศจิกายน 62นางพัชรี วงศ์ษา4 ธันวาคม 2562
4การพัฒนาระบบคุณภาพการผลิตเกลือเสริมไอโอดีนนางพัชรี วงศ์ษา31 ตุลาคม 2562
5สรุปการพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 5นางพัชรี วงศ์ษา27 กันยายน 2562
6 ร้อยละวัยทำงานมีดัชนีมวลกายปกติ รอบ 12 เดือนนางพัชรี วงศ์ษา26 กันยายน 2562
7Setting สถานบริการนางพัชรี วงศ์ษา26 กันยายน 2562
8อาหารต้านโรค ถูกโฉลกธาตุเจ้าเรือน
นางพัชรี วงศ์ษา25 กันยายน 2562
9 .......ลดพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและภาวะอ้วนลงพุง ด้วยแอโรบิกในน้ำ........นางพัชรี วงศ์ษา25 กันยายน 2562
10 .......ลดพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและภาวะอ้วนลงพุง ด้วยแอโรบิกในน้ำ........นางพัชรี วงศ์ษา25 กันยายน 2562
11 .......ลดพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและภาวะอ้วนลงพุง ด้วยแอโรบิกในน้ำ........นางพัชรี วงศ์ษา25 กันยายน 2562
12การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม ตำบลต้นแบบด้านแกนนำสุขภาพ (Health Leader)นางพัชรี วงศ์ษา25 กันยายน 2562
13นวัตกรรมลีลาศตาราง 9 ช่อง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีนางพัชรี วงศ์ษา25 กันยายน 2562
14นวตกรรม ตำบลกร่างทอง“น้ำสามสหาย สลายไขมัน ป้องกันการอุดตันในเส้นเลือด”นางพัชรี วงศ์ษา25 กันยายน 2562
15สรุปผลการดำเนนงานกลุ่มโภชนาการและออกกำลังกาย รอบ 9 เดือนนางพัชรี วงศ์ษา29 สิงหาคม 2562
16องค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมนางพัชรี วงศ์ษา29 สิงหาคม 2562
17เครือข่ายแกนนำสุขภาพนางพัชรี วงศ์ษา29 สิงหาคม 2562
18เครือข่ายไอโอดีนนางพัชรี วงศ์ษา29 สิงหาคม 2562
19 สรุปบทเรียนการจากพัฒนา Health coach ระดับตำบลนางพัชรี วงศ์ษา29 สิงหาคม 2562
20สถานการณ์วัยทำงานนางพัชรี วงศ์ษา29 สิงหาคม 2562