ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 1 ถึง 20 จาก 49 ผลลัพธ์

เอกสารรายงานตัวชี้วัด

 เรื่องโดยเมื่อทำรายการ
1รายละเอียดตัวชี้วัด 1.28 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการสถานการร์ covid -19น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์29 มิถุนายน 2563
2เอกสารการประชุม conferrence การชี้แจงประเด็นการตรวจประเมินตัวชี้วัด วันที่ 11 มิย.63 น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์18 มิถุนายน 2563
3รายงานผลการดำเนินงานพค63น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์10 มิถุนายน 2563
4ทฤษฎีและแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพน.ส.จิตติมา ธาราพันธ์10 มิถุนายน 2563
5ทฤษฎีและแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพน.ส.จิตติมา ธาราพันธ์10 มิถุนายน 2563
6เอกสารรายงานตัวชี้วัดที่ 2.2 มิติที่ 2.2.3 ความผูกพันองค์กร รอบ 2/2563น.ส.สุดา ตังกานนท์10 มิถุนายน 2563
72.4 รายงานการกำกับติดตามตัวชี้วัดประจำเดือนพฤษภาคม 2563 น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์10 มิถุนายน 2563
8ผลการดำเนินงานการประเมินตนเองผ่านโปรแกรม Digital thai stop service เดือน พค 63น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์10 มิถุนายน 2563
9รายงานการประชุมติดตามกำกับเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณครั้งที่ 7/2563นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด10 มิถุนายน 2563
10รายงานสรุปการติดตามภาวะสุขภาพบุคลากร ประจำเดือน พ.ค. 2563น.ส.สุดา ตังกานนท์10 มิถุนายน 2563
11เอกสารประกอบการรายงานตัวชี้วัด 2.2 (รอบ 6 เดือนหลัง)น.ส.สุดา ตังกานนท์9 มิถุนายน 2563
12เอกสารรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.2น.ส.สุดา ตังกานนท์10 พฤษภาคม 2563
13รายงานตัวชี้วัด 2.3 นางนาตยา แก้วพิภพ9 พฤษภาคม 2563
14เพิ่มเติมรายละเอียดตัวชี้วัดที่ 2.3 (รอบ 5 เดือนหลัง)นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด9 พฤษภาคม 2563
15โปรแกรมการติดตามผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการนางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด9 พฤษภาคม 2563
16ปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือนหลัง)นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด9 พฤษภาคม 2563
17รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 6นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด9 พฤษภาคม 2563
18หลักฐานการสร้างช่องทางการสื่อสารทาง lineน.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์9 พฤษภาคม 2563
19สรุปรายงานการประชุมติดตามกำกับตัวชี้วัด ประจำเดือนเมษายน 2563น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์9 พฤษภาคม 2563
20รายงานการวิเคราะห์2.4 รอบ6 เดือนหลังน.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์9 พฤษภาคม 2563