ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 1 ถึง 20 จาก 94 ผลลัพธ์

เอกสารรายงานตัวชี้วัด

 เรื่องโดยเมื่อทำรายการ
1รายงานการกำกับติดตามตัวชี้วัด 2.4 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564 น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์11 กุมภาพันธ์ 2564
2สรุปรายงานการประชุมกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองประจำเดือน มกราคม 2564 ศูนย์อนามัยที่ 5น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์10 กุมภาพันธ์ 2564
3ท่าบริหารร่างกายสไตล์ไทยๆน.ส.วรรณี พงษ์โสภา7 กุมภาพันธ์ 2564
4การออกกำลังกายด้วยโปรแกรม E75น.ส.วรรณี พงษ์โสภา7 กุมภาพันธ์ 2564
5ก้าวท้าใจซีซั่น3น.ส.วรรณี พงษ์โสภา7 กุมภาพันธ์ 2564
6รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองประจำเดือน มกราคม 2564 ศูนย์อนามัยที่ 5น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์3 กุมภาพันธ์ 2564
7เอกสารความรู้เกี่ยวกับแผนงานโครงการ (KPI2.5)นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด3 กุมภาพันธ์ 2564
8เอกสารความรู้เกี่ยวกับงบประมาณ (KPI2.3)นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด3 กุมภาพันธ์ 2564
9เอกสารประกอบการรายงานตัวชี้วัดที่ 2.2 ประจำปีงบประมาณ 2564 (5 เดือนแรก)
น.ส.สุดา ตังกานนท์3 กุมภาพันธ์ 2564
10เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 2.5 ปี 2564นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด29 มกราคม 2564
11เอกสารประกอบรายงานตัวชี้วัด 2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ 2564นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด28 มกราคม 2564
12กพร.แจ้งการปรับปรุง template และ คู่มือการายงานคำรับรอง ปี 2564 ล่าสุด 21 มค 64
น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์22 มกราคม 2564
13กพร.แจ้งการปรับปรุง template และ คู่มือการายงานคำรับรอง ปี 2564 ล่าสุด 20 มค 64 น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์22 มกราคม 2564
14ตัวชี้วัดที่ 2.2 เอกสารประเมิน HWP & 5ส. น.ส.สุดา ตังกานนท์19 มกราคม 2564
15ปรับปรุง template การรายงานผลตัวชี้วัดตามคำรับรองกรมอนามัย ปี 2564 รอบ 5 เดือนแรก
น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์8 มกราคม 2564
16เอกสารชี้แจงเกณฑ์และถ่ายทอดตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ปี 64_16-17ธ.ค.63 โรงแรม ทีเค
น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์24 ธันวาคม 2563
17รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.2 รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย.-ก.ย.63)น.ส.สุดา ตังกานนท์10 ตุลาคม 2563
18รายงานผลการการกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด 1.28 เดือน กันยายน 63น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์9 ตุลาคม 2563
19สรุปรายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัดประจำเดือน กันยายน 2563(1.28)น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์9 ตุลาคม 2563
20สรุปรายงานการประชุมกำกับติตามตัวชี้วัด ประจำเดือน กันยายน 2563น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์9 ตุลาคม 2563