ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 ผลลัพธ์

งานบริหารบุคคล

 เรื่องโดยเมื่อทำรายการ
1ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน PA 4 ด้าน รอบ 1 ปี2564น.ส.ชวัลรัตน์ แสงบรรจง25 กุมภาพันธ์ 2564
2การประเมินผลปฏิบัติราชการ รอบ 1 ปีงบประมาณ 2564 (1ต.ค.63 - 31 มี.ค.64)น.ส.ฐิติวรรณ ศรีสุวรรณ22 กุมภาพันธ์ 2564
3คู่มือการบริหารระบบพนักงานราชการ ปี2563น.ส.ชวัลรัตน์ แสงบรรจง15 กุมภาพันธ์ 2564
4การจัดสวัสดิการที่พักอาศัยและการพักอาศัยในที่พักของศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีน.ส.ฐิติวรรณ ศรีสุวรรณ18 มกราคม 2564
5ดำเนินการเสนอชื่อผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นคนดีศรีอนามัยดีเด่น ประจำปี 2563 น.ส.ฐิติวรรณ ศรีสุวรรณ23 พฤศจิกายน 2563
6การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หนังสืองานบริหารบุคคล กลุ่มอำนวยการ ที่พิเศษ 5/2564 ลว12 ต.ค.63)น.ส.ชวัลรัตน์ แสงบรรจง12 ตุลาคม 2563
7แบบประเมินพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปน.ส.ชวัลรัตน์ แสงบรรจง8 ตุลาคม 2563
8แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) น.ส.ชวัลรัตน์ แสงบรรจง24 กันยายน 2563
9วิเคราะห์กรอบอัตรากำลัง ปี 2563น.ส.ฐิติวรรณ ศรีสุวรรณ3 กันยายน 2563
10เอกสารการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลน.ส.สุดา ตังกานนท์15 กรกฏาคม 2563
11แบบฟอร์มรายงานการจัดบุคลากรให้ปฏิบัติงานนอกสำนักงานและปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา น.ส.ฐิติวรรณ ศรีสุวรรณ2 เมษายน 2563
12ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน PA 4 ด้าน รอบ 1 ปี2563น.ส.ชวัลรัตน์ แสงบรรจง27 มีนาคม 2563
13การจัดทำกรอบพนักงานราชการ รอบ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2567)น.ส.ฐิติวรรณ ศรีสุวรรณ12 มีนาคม 2563
14การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หนังสืองานบริหารบุคคล กลุ่มอำนวยการ ที่พิเศษ 32 /2563 ลว 12 มี.ค.63) น.ส.ฐิติวรรณ ศรีสุวรรณ11 มีนาคม 2563
15เอกสารประกอบการถ่ายทอดตัวชี้วัด PA 4 ด้าน ประจำปี 2563น.ส.สุดา ตังกานนท์10 มีนาคม 2563