ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์

งานบริหารบุคคล

 เรื่องโดยเมื่อทำรายการ
1แบบฟอร์มรายงานการจัดบุคลากรให้ปฏิบัติงานนอกสำนักงานและปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา น.ส.ฐิติวรรณ ศรีสุวรรณ2 เมษายน 2563
2ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน PA 4 ด้าน รอบ 1 ปี2563น.ส.ชวัลรัตน์ แสงบรรจง27 มีนาคม 2563
3การจัดทำกรอบพนักงานราชการ รอบ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2567)น.ส.ฐิติวรรณ ศรีสุวรรณ12 มีนาคม 2563
4การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หนังสืองานบริหารบุคคล กลุ่มอำนวยการ ที่พิเศษ 32 /2563 ลว 12 มี.ค.63) น.ส.ฐิติวรรณ ศรีสุวรรณ11 มีนาคม 2563
5เอกสารประกอบการถ่ายทอดตัวชี้วัด PA 4 ด้าน ประจำปี 2563น.ส.สุดา ตังกานนท์10 มีนาคม 2563