ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

วัยรุ่น

 เรื่องโดยเมื่อทำรายการ
1เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการพัฒนาศักยภาพทีมผู้ประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS ฉบับ พ.ศ.2563 (YFHS APPLICATION) 30 พฤศจิกายน 2563น.ส.เกษร กำลังหาญ24 พฤศจิกายน 2563
2การดำเนินงานตาม House Model การส่งเสริมสุขภาพฯ เพื่อรองรับสถานการณ์COVID-19 รายงานกำกับตัวชี้วัดkpi1.3รอบ2/63 สรุปตรวจราชการรอบ2และสรุปงานฯ
นางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์1 มิถุนายน 2563
3แบบลงลายมือชื่อ ตอบแบบสำรวจสภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุภาพของบุคลากรกรมอนามัย
นางพรรณงาม สุนทร9 พฤษภาคม 2563
4สรุปผลการดำเนินงานฯวัยรุ่นปี63(ต.ค.62-มี.ค.63)และปรับแผนงาน(ปี63_รอบ2)นางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์7 พฤษภาคม 2563
5การอบรมหลักสูตรให้บริการยาฝังคุมกำเนิด สำหรับพยาบาล เขตสุขภาพที่ 5 วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีนางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์4 มีนาคม 2563
6ประชุมการพัฒนาศักยภาพทีมผู้ประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS ฉบับปรับปรุง(พัฒนาครู ข.) 17-18 กุมภาพันธ์ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีนางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์14 กุมภาพันธ์ 2563
7สรุปการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ1/63และรายงานการกำกับตัวชี้วัด1.3ประจำปี2563
นางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์6 กุมภาพันธ์ 2563
8สรุปแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน (รพ.YFHS อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์และอปท.แหล่งเรียนรู้)วันที่ 8พ.ย.62 ณ คุ้มดำเนิน รีสอร์ท จ.ราชบุรีนางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์5 กุมภาพันธ์ 2563
9การประเมินรับรองมาตรฐานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์และการเยียมเสริมพลังนางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์5 กุมภาพันธ์ 2563
10รายงานการดำเนินงานวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่5 ปี 2563
นางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์5 กุมภาพันธ์ 2563
11เอกสารประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 5 วันที่ 19-20 ส.ค. 62
น.ส.เกษร กำลังหาญ21 สิงหาคม 2562
12แผ่นพับยาฝังคุมกำเนิดสิทธิพล ธิติโชติรส1 มีนาคม 2562
13แผ่นพับยาฉีดคุมกำเนิดสิทธิพล ธิติโชติรส1 มีนาคม 2562