ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 ผลลัพธ์

วัยรุ่น

 เรื่องโดยเมื่อทำรายการ
1การดำเนินงานตาม House Model การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน COVID-19 และรายงานกำกับตัวชี้วัดkpi1.3รอบ2/63นางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์1 มิถุนายน 2563
2แบบลงลายมือชื่อ ตอบแบบสำรวจสภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุภาพของบุคลากรกรมอนามัย
นางพรรณงาม สุนทร9 พฤษภาคม 2563
3สรุปผลการดำเนินงานฯวัยรุ่นปี63(ต.ค.62-มี.ค.63)และปรับแผนงาน(ปี63_รอบ2)นางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์7 พฤษภาคม 2563
4การอบรมหลักสูตรให้บริการยาฝังคุมกำเนิด สำหรับพยาบาล เขตสุขภาพที่ 5 วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีนางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์4 มีนาคม 2563
5ประชุมการพัฒนาศักยภาพทีมผู้ประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS ฉบับปรับปรุง(พัฒนาครู ข.) 17-18 กุมภาพันธ์ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีนางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์14 กุมภาพันธ์ 2563
6สรุปการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ1/63และรายงานการกำกับตัวชี้วัด1.3ประจำปี2563
นางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์6 กุมภาพันธ์ 2563
7สรุปแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน (รพ.YFHS อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์และอปท.แหล่งเรียนรู้)วันที่ 8พ.ย.62 ณ คุ้มดำเนิน รีสอร์ท จ.ราชบุรีนางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์5 กุมภาพันธ์ 2563
8การประเมินรับรองมาตรฐานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์และการเยียมเสริมพลังนางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์5 กุมภาพันธ์ 2563
9รายงานการดำเนินงานวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่5 ปี 2563
นางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์5 กุมภาพันธ์ 2563
10เอกสารประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 5 วันที่ 19-20 ส.ค. 62
น.ส.เกษร กำลังหาญ21 สิงหาคม 2562
11แผ่นพับยาฝังคุมกำเนิดสิทธิพล ธิติโชติรส1 มีนาคม 2562
12แผ่นพับยาฉีดคุมกำเนิดสิทธิพล ธิติโชติรส1 มีนาคม 2562