ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์

วัยเรียน

 เรื่องโดยเมื่อทำรายการ
1ดีมากและพอใช้ เพื่อขยายผลและพัฒนาต่อยอดระบบควบคุมกำกับติดตามคุณภาพอาหารกลางวันและการเฝ้าระวังทางโภชนาการ ในเขตสุขภาพที่ 5 นางพัชรี วงศ์ษา20 มีนาคม 2563
2ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพนักเรียน รุ่นที่ 2 (11-12 กพ.63)น.ส.จุติพร ศรีแก้ว7 กุมภาพันธ์ 2563
3ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพนักเรียน รุ่นที่ 1 (6-7 ม.ค.63)น.ส.จุติพร ศรีแก้ว6 มกราคม 2563
4ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อยกระดับคุณภาพอาหารกลางวันตามมาตรฐานโภชนาการ และสุขาภิบาลอาหารน.ส.เกษร กำลังหาญ15 ธันวาคม 2562
5ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น (8 พ.ย.)
น.ส.จุติพร ศรีแก้ว31 ตุลาคม 2562
6สรุปผลงานน.ส.เกษร กำลังหาญ29 สิงหาคม 2562
7การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 5
น.ส.จุติพร ศรีแก้ว21 สิงหาคม 2562
8เอกสารประกอบการประชุมพัฒนางานด้านการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนและนวัตกรรมรอบรู้ด้านสุขภาพ 8-9 ก.ค.2562
น.ส.จุติพร ศรีแก้ว8 กรกฏาคม 2562
9เอกสารประกอบการประชุม Smart Kids Cocher จังหวัดประจวบคีรีขันธ์น.ส.เกษร กำลังหาญ14 มิถุนายน 2562
10เอกสารประกอบการประชุม Smart Kids Cocher จังหวัดสมุทรสงครามน.ส.เกษร กำลังหาญ10 มิถุนายน 2562
11เอกสารประกอบการประชุม Smart Kids Cocher จังหวัดกาญจนบุรีน.ส.เกษร กำลังหาญ5 มิถุนายน 2562
12เอกสารประกอบการประชุม smart kids cochers จังหวัดราชบุรี น.ส.จุติพร ศรีแก้ว4 มิถุนายน 2562
13เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 2-3 กรกฎาคม 2561น.ส.จุติพร ศรีแก้ว2 กรกฏาคม 2561
14เอกสารประกอบการประชุมวันที่ 14-15 มีนาคม 2561น.ส.จุติพร ศรีแก้ว15 มีนาคม 2561