ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 1 ถึง 20 จาก 28 ผลลัพธ์

วัยเรียน

 เรื่องโดยเมื่อทำรายการ
1ภาพกิจกรรมวัยเรียนวัยรุ่นนางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์2 มีนาคม 2564
2โครงการผู้พิทักษ์อนามัยร่วมสร้างความปลอดภัย มั่นใจ ต้านภัยโควิดภาคประชาชน เขตสุขภาพที่ 5 น.ส.จุติพร ศรีแก้ว31 มกราคม 2564
3รายงานกำกับตัวชี้วัดและภาพข่าวกิจกรรมวัยเรียนวัยรุ่น ปีงบประมาณ 2564นางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์19 มกราคม 2564
4รายงานPA1.2 วัยเรียนวัยรุ่น ปีงบประมาณ 2564 (5 เดือนแรก): Advocacy/Intervention&Management and Governance
นางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์18 มกราคม 2564
5แผนการขับเคลื่อนงานวัยเรียนวัยรุ่นปี2564นางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์11 มกราคม 2564
6รายงานPA1.2 วัยเรียนวัยรุ่น ปีงบประมาณ 2564 (5 เดือนแรก): Assessment
นางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์7 มกราคม 2564
7ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพ เด็กวัยเรียนเท่หุ่นดี และยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานอนามัยโรงเรียน
น.ส.จุติพร ศรีแก้ว15 ธันวาคม 2563
8ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรอบรู้รู้สุขภาพ โภชนาการและอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับครูโรงเรียน เขตสุขภาพที่ 5
น.ส.จุติพร ศรีแก้ว20 ตุลาคม 2563
9สรุปรายงานการอบรมแม่ครัวอนามัยหัวใจรักเด็กนางพัชรี วงศ์ษา25 กันยายน 2563
10ทำเนียบผู้ที่เข้าอบรมหลักสูตรแม่ครัวอนามัยหัวใจรักเด็กและได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สัมผัสอาหารนางพัชรี วงศ์ษา23 กันยายน 2563
11รายงานสรุปเยี่ยมเสริมพลัง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังการฝึกอบรมแม่ครัวอนามัยหัวใจรักเด็กนางพัชรี วงศ์ษา23 กันยายน 2563
12ประชุมปฏิบัติการ “สรุปผลการดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563 การชี้แจงและจัดทำแผนงาน/โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย ปีงบประมาณ 2564 ในเขตสุขภาพที่ 5”
น.ส.เกษร กำลังหาญ2 กันยายน 2563
13ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมสุขภาพและคัดกรองสุขภาพเด็กพิเศษน.ส.เกษร กำลังหาญ9 สิงหาคม 2563
14ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียนเขตสุขภาพที่5
น.ส.จุติพร ศรีแก้ว3 สิงหาคม 2563
15ดีมากและพอใช้ เพื่อขยายผลและพัฒนาต่อยอดระบบควบคุมกำกับติดตามคุณภาพอาหารกลางวันและการเฝ้าระวังทางโภชนาการ ในเขตสุขภาพที่ 5 นางพัชรี วงศ์ษา20 มีนาคม 2563
16ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพนักเรียน รุ่นที่ 2 (11-12 กพ.63)น.ส.จุติพร ศรีแก้ว7 กุมภาพันธ์ 2563
17ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพนักเรียน รุ่นที่ 1 (6-7 ม.ค.63)น.ส.จุติพร ศรีแก้ว6 มกราคม 2563
18ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อยกระดับคุณภาพอาหารกลางวันตามมาตรฐานโภชนาการ และสุขาภิบาลอาหารน.ส.เกษร กำลังหาญ15 ธันวาคม 2562
19ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น (8 พ.ย.)
น.ส.จุติพร ศรีแก้ว31 ตุลาคม 2562
20สรุปผลงานน.ส.เกษร กำลังหาญ29 สิงหาคม 2562