ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 1 ถึง 20 จาก 28 ผลลัพธ์

วัยทำงาน

 เรื่องโดยเมื่อทำรายการ
1สรุปรายงานกำกับ ตัวชี้วัด กพร.64 นายศิลป์ชัย เนตรทานนท์5 มีนาคม 2564
2สรุปผลการจัดงานรณรงค์วิวาห์สร้างชาติและสาวไทยแก้มแดง ในโครงการควบคุมและป้องกันโรคโลหิจจางจากการขาดธาตุเหล็กนางพัชรี วงศ์ษา4 มีนาคม 2564
3คำแนะนำด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำหรับสำนักงาน องค์กร สถานประกอบกิจการหรือโรงงาน (Good Factory Practice)น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง14 กุมภาพันธ์ 2564
4สรุปรายงานกำกับ ตัวชี้วัด กพร.64 นายศิลป์ชัย เนตรทานนท์9 กุมภาพันธ์ 2564
5กิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2564น.ส.จิตติมา ธาราพันธ์8 กุมภาพันธ์ 2564
6รายงาน PA1.3 วัยทำงาน ปีงบประมาณ 2564
นายศิลป์ชัย เนตรทานนท์31 มกราคม 2564
7รายงานผล การสำรวจพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพของวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 5 พ.ศ. 2563น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง5 มกราคม 2564
8โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ปี 2563 (รอบ 6 เดือนหลัง เมษายน - กันยายน)นางพัชรี วงศ์ษา14 ตุลาคม 2563
9สรุปผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ“การประยุกต์แนวคิดความรอบรู้ด้านสุขภาพสู่การปฏิบัติ”น.ส.จิตติมา ธาราพันธ์15 กรกฏาคม 2563
10ผลการดำเนินงานวัยทำงาน 6 เดือนแรกน.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง10 พฤษภาคม 2563
11“การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนมาตรการและพฤติกรรมการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในท้องถิ่น เขตสุขภาพที่ 5”นางพัชรี วงศ์ษา20 มีนาคม 2563
12ประเมินความพึงพอใจการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการผลิตเกลือเสริมไอโอดีน เขตสุขภาพที่ 5นางพัชรี วงศ์ษา20 มีนาคม 2563
13แนวทางการดำเนินงานโครงการสืบสานน.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง18 กุมภาพันธ์ 2563
14แนวทางการดำเนินงานโครงการสืบสานน.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง18 กุมภาพันธ์ 2563
15แนวทางการดำเนินงานโครงการสืบสานน.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง18 กุมภาพันธ์ 2563
16การใช้application BSEอลงกรตน.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง18 กุมภาพันธ์ 2563
17bseActivityManualน.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง18 กุมภาพันธ์ 2563
18คู่มือการลงข้อมูลมะเร็งเต้านมน.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง18 กุมภาพันธ์ 2563
19เรื่องสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการพัฒนารูปแบบการลดภาวะอ้วนในสถานบริการสาธารณสุข วันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ จังหวัดราชบุรีน.ส.จิตติมา ธาราพันธ์27 กันยายน 2562
20สรุปผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบบริการส่งเสริมสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำหนักเกิน/โรคอ้วน สำหรับสถานบริการสาธารณสุขน.ส.จิตติมา ธาราพันธ์27 กันยายน 2562