ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 1 ถึง 20 จาก 118 ผลลัพธ์

สูงอายุ

 เรื่องโดยเมื่อทำรายการ
1รายงานการกำกับติดตามตัวชี้วัดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564น.ส.พิมพ์พิสุทธิ์ ธรรมพิพัฒนกุล1 มีนาคม 2564
2สรุปตรวจราชการจังหวัดสมุทรสงครามน.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา1 มีนาคม 2564
3สรุปตราวจราชการจังหวัดสุพรรณบุรีน.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา1 มีนาคม 2564
4สรุปตรวจราชการจังหวัดราชบุรีน.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา1 มีนาคม 2564
5รายงานการกำกับติดตามตัวชี้วัดประจำเดือนมกราคม 2564น.ส.พิมพ์พิสุทธิ์ ธรรมพิพัฒนกุล8 กุมภาพันธ์ 2564
6slideสว_พบน.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา8 กุมภาพันธ์ 2564
7แนวทางการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายน.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา2 กุมภาพันธ์ 2564
8การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุรายบุคคล ปี 2564น.ส.พิมพ์พิสุทธิ์ ธรรมพิพัฒนกุล2 กุมภาพันธ์ 2564
9ประเด็นความรู้ในด้านการออกกำลังกายและกายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ (อบรมฟื้นฟู CM ปี 2564)น.ส.พิมพ์พิสุทธิ์ ธรรมพิพัฒนกุล2 กุมภาพันธ์ 2564
10วิเคราะห์ความเสี่ยงน.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา1 กุมภาพันธ์ 2564
11ความไม่พึงพอใจ ความต้องการและความคาดหวังน.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา1 กุมภาพันธ์ 2564
12แนวทางการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้สูงอายุน.ส.พิมพ์พิสุทธิ์ ธรรมพิพัฒนกุล1 กุมภาพันธ์ 2564
13แนวทางและมาตรการในการปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019น.ส.พิมพ์พิสุทธิ์ ธรรมพิพัฒนกุล1 กุมภาพันธ์ 2564
14ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุน.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา1 กุมภาพันธ์ 2564
15คู่มือ Intermediate Care in Communityน.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา30 มกราคม 2564
16แนวทางการะดำเนินงานผู้สูงอายุ ปี 2564น.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา30 มกราคม 2564
17สรุปตรวจราชการจังหวัดกาญจนบุรีน.ส.พิมพ์พิสุทธิ์ ธรรมพิพัฒนกุล29 มกราคม 2564
18แนวทางการคัดเลือกและประเมินผลงานวัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่น ประจำปี 2564น.ส.พิมพ์พิสุทธิ์ ธรรมพิพัฒนกุล29 มกราคม 2564
19แนวทางการดำเนินงานและการประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพสูวัดรอบรู้ทางด้านสุขภาพ ประจำปี 2564น.ส.พิมพ์พิสุทธิ์ ธรรมพิพัฒนกุล29 มกราคม 2564
20คู่มือประเมินผลงานLTC เพื่อรับโล่ V2น.ส.พิมพ์พิสุทธิ์ ธรรมพิพัฒนกุล29 มกราคม 2564