ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 1 ถึง 20 จาก 55 ผลลัพธ์

สูงอายุ

 เรื่องโดยเมื่อทำรายการ
1เกณฑ์การประเมินชมรมผู้สูงอายุ ปี 2563นายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง23 กุมภาพันธ์ 2563
2คู่มือแนวทางการขออนุญาตใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุระดับพื้นที่ของกรมอนามัยนายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง19 กุมภาพันธ์ 2563
3คู่มือการดำเนินงานตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์นายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง17 กุมภาพันธ์ 2563
4แนวทางการคัดเลือกผลงาน LTC ดีเด่น ปี 2563นายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง12 กุมภาพันธ์ 2563
5รายงานการกำกับตัวชี้วัด 1.4 ประจำเดือนมกราคม 2563นายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง11 กุมภาพันธ์ 2563
6รายงานการกำกับตัวชี้วัด 1.4 ประจำเดือนธันวาคม 2562นายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง6 กุมภาพันธ์ 2563
7สรุปการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบ LTC ระดับเขตนายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง6 กุมภาพันธ์ 2563
8สรุปการประชุมขับเคลื่อนนโยบายงานผู้สูงอายุ ปี 2563นายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง6 กุมภาพันธ์ 2563
9สรุปการฝึกอบรมฟื้นฟู Care Managerนายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง6 กุมภาพันธ์ 2563
10รายชื่อ อปท. ที่เข้าร่วม LTC 63นายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง6 กุมภาพันธ์ 2563
11คู่มือมาตรฐานบริการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง31 มกราคม 2563
12แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ฯน.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา30 มกราคม 2563
13House Model_กลุ่มผู้สูงอายุปี2563น.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา30 มกราคม 2563
14คู่มือแนวทางการฝึกอบรมหลักสูตร Care Managerนายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง30 มกราคม 2563
15คู่มือมาตรฐานบ้านพักผู้สูงอายุ กระทรวง พม.นายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง30 มกราคม 2563
16มาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติเรื่องสังคมสูงอายุ 6Sustainable 4Chainน.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา30 มกราคม 2563
17แบบรายงานผลการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพน.ส.ภัทรภร ตั้งทวีวัฒนา29 มกราคม 2563
18มาตรฐานวัดส่งเสริมสุขภาพ สู่ วัดรอบรู้ด้านสุขภาพนายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง11 ธันวาคม 2562
19เอกสารการอบรมฟื้นฟู Care Manager วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562
นางกรกนก นาเครือ31 ตุลาคม 2562
20ระเบียบปี 2562นางบุษบา แพงบุปผา8 เมษายน 2562