ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 1 ถึง 20 จาก 48 ผลลัพธ์

สิ่งแวดล้อม

 เรื่องโดยเมื่อทำรายการ
1ประกาศผลการสรรหาผลงานนวัตกรรม COVID-19 ระดับเขต ประจำปี 2563 นายสิทธิพล ธิติโชติรส8 มิถุนายน 2563
2การประกวดผลงานนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital ประจำปี 2563
น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน20 พฤษภาคม 2563
3SAR_Report 2563_รอบ6เดือนหลัง GREEN&CLEAN Hospital
น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน8 พฤษภาคม 2563
4ใบสมัคร GREEN&CLEAN Hospital น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน30 เมษายน 2563
5ประกาศผลการตัดสินนวัตกรรม G_C Hospital เขต 2563นายสิทธิพล ธิติโชติรส20 เมษายน 2563
6คำแนะนำการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน10 เมษายน 2563
7ผลงานนวัตกรรมที่เข้ารอบคัดเลือก 13 ผลงาน
น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน27 มีนาคม 2563
8คู่มือมาตรการและแนวทางในการดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)น.ส.มัตติกา ยงอยู่25 มีนาคม 2563
9ประกาศผลงานนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital เข้ารอบคัดเลือกระดับเขต ปี 2563 จำนวน 13 แห่งนายสิทธิพล ธิติโชติรส23 มีนาคม 2563
10ประกวดนวัตกรรม 63น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน5 มกราคม 2563
11SAR_Report 2563_รอบ6เดือนแรก GREEN&CLEAN Hospital
น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน27 ธันวาคม 2562
12การประชุมพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital
น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน1 พฤศจิกายน 2562
13เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่องทิศทางและแนวทางการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2563
น.ส.มัตติกา ยงอยู่21 ตุลาคม 2562
14การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย เขตสุขภาพที่ 5 วันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมยูเรเซีย ชะอำน.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน31 สิงหาคม 2562
15ข้อมูล ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ GREEN&CLEAN Hospital (ก.ค.2562)น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน1 กรกฏาคม 2562
16เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อใช้การประเมิน ควบคุม เฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เสี่ยง SEZ และ พื้นที่เฝ้าระวังเฉพาะ ครั้งที่ 2น.ส.มัตติกา ยงอยู่11 มิถุนายน 2562
17เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด และเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ เขตสุขภาพที่ ๕น.ส.มัตติกา ยงอยู่24 พฤษภาคม 2562
18เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อใช้การประเมิน ควบคุม เฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เสี่ยง SEZ และ พื้นที่เฝ้าระวังเฉพาะ ครั้งที่ 1น.ส.มัตติกา ยงอยู่28 เมษายน 2562
19การประกวดผลงานนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital ประจำปี 2562
น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน11 มีนาคม 2562
20เอกสารประกอบการการประชุมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ครั้งที่ 1น.ส.มัตติกา ยงอยู่8 กุมภาพันธ์ 2562