ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 1 ถึง 20 จาก 62 ผลลัพธ์

สิ่งแวดล้อม

 เรื่องโดยเมื่อทำรายการ
1ผลการตรวจประเมินไขว้ตามเกณฑ์ Healthy Workplace Happy for Lifeและ 5 ส น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน10 กุมภาพันธ์ 2564
2กพร.HWP64น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน15 มกราคม 2564
3ประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ อปท.และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์11 มกราคม 2564
4รายงาน กพร.64 งานอาหารนายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์8 มกราคม 2564
5รายงาน กพร.64 งานอปท.จัดการสวล.
น.ส.อุบล จันทร์เพชร7 มกราคม 2564
6รายงาน กพร.64 งาน GREEN&CLEAN Hospital
น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน28 ธันวาคม 2563
7รายงาน กพร.64 งานอปท.จัดการสวล.น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน28 ธันวาคม 2563
8รายงาน กพร.64 งานจังหวัดจัดการปัจจัยเสี่ยง
น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน28 ธันวาคม 2563
9เอกสารประกอบการประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่น.ส.มัตติกา ยงอยู่16 พฤศจิกายน 2563
10one page อนามัยสิ่งแวดล้อม
น.ส.อุบล จันทร์เพชร30 ตุลาคม 2563
11การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทิศทางการพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน15 ตุลาคม 2563
12การสรรหาผลงานนวัตกรรม COVID-19 ระดับเขต ประจำปี 2563น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน23 กรกฏาคม 2563
13การสรรหาผลงานนวัตกรรม COVID-19 ระดับเขต ประจำปี 2563น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน23 กรกฏาคม 2563
14การสรรหาผลงานนวัตกรรม COVID-19 ระดับเขต ประจำปี 2563น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน23 กรกฏาคม 2563
15ประกาศผลการสรรหาผลงานนวัตกรรม COVID-19 ระดับเขต ประจำปี 2563 นายสิทธิพล ธิติโชติรส8 มิถุนายน 2563
16การประกวดผลงานนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital ประจำปี 2563
น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน20 พฤษภาคม 2563
17SAR_Report 2563_รอบ6เดือนหลัง GREEN&CLEAN Hospital
น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน8 พฤษภาคม 2563
18ใบสมัคร GREEN&CLEAN Hospital น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน30 เมษายน 2563
19ประกาศผลการตัดสินนวัตกรรม G_C Hospital เขต 2563นายสิทธิพล ธิติโชติรส20 เมษายน 2563
20คำแนะนำการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน10 เมษายน 2563