ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์

สิ่งแวดล้อม

 เรื่องโดยเมื่อทำรายการ
1รายชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาที่ผ่านการรับรองมาตรฐานประปาดื่มได้ ณ วันที่ 8พฤษภาคม 2561นางสุภาภรณ์ หลักรอด8 พฤษภาคม 2561
2การอบรมหลักสูตร “หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบกลิ่นรบกวน” วันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2561 ห้องประชุมกระดังงา ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
นางสุภาภรณ์ หลักรอด30 เมษายน 2561
3รายงานผลการพัฒนาการจัดการน้ำในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดน เขตสุขภาพที่ 5 ปี 2561นางสุภาภรณ์ หลักรอด30 เมษายน 2561
4ผลการประกวดนวัตกรรม ด้าน Green & CLEAN ปี 2561นางสุภาภรณ์ หลักรอด5 เมษายน 2561
5การประชุม CO-Team ครั้งที่ 2 ปี 2561 ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเร่งรัดงานตามแผนพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเขตสุขภาพที่ 5 วันที่ 26 มีนาคม 2561. ห้องประชุมศรีตรัง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีนางสุภาภรณ์ หลักรอด26 มีนาคม 2561
6การประชุมนำเสนอผลงานนวัตกรรม GREEN& CLEAN Hospital วันที่ 15 – 16 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมผึ้ง-หวาน รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี
น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน16 มีนาคม 2561
7เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการและการพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ วันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2561น.ส.มัตติกา ยงอยู่18 กุมภาพันธ์ 2561
8การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการคุณภาพระบบประปาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทาง WSP(Water Safety Plan) 7 -8 ธันวาคม 2560
นางสุภาภรณ์ หลักรอด15 กุมภาพันธ์ 2561
9แบบสอบถาม เรื่องการวิเคราะห์เปรียบเทียบการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานประเภทต่าง ๆน.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน15 กุมภาพันธ์ 2561
10ประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำกฎหมายสาธารณสุขระดับอำเภอนายกานต์ เจิมพวงผล15 กุมภาพันธ์ 2561
11เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ผู้ให้คำปรึกษา (Instructors) การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 21–22 ธันวาคม 2560
น.ส.มัตติกา ยงอยู่22 ธันวาคม 2560
12A2 IMนางสุภาภรณ์ หลักรอด20 ธันวาคม 2560
13เอกสารประกอบการประชุมโครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนวันที่ 18-19 ธ.ค.60และ26-27ธ.ค.60
น.ส.อุบล จันทร์เพชร18 ธันวาคม 2560
14โครงการประชุมเสริมสร้างศักยภาพครู (รร.ตชด.) ในงานส่งเสริมสุขภาพและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมนางสุภาภรณ์ หลักรอด14 ธันวาคม 2560