ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

Kiss

 เรื่องโดยเมื่อทำรายการ
1สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2557-2561 นายวุฒินันต์ กลิ่นสุคนธ์13 มีนาคม 2562
2ฐานข้อมูลตัวชี้วัด 1.3 อัตราการคลอดมีชีพ หญิงอายุ 15-19 ปีและ customerน.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์28 กุมภาพันธ์ 2562
3ฐานข้อมูลตัวชี้วัด1.2 พัฒนาการเด็กตามเกณฑ์-ข้อมูลเครืือข่าย -customer
น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์28 กุมภาพันธ์ 2562
4ฐานข้อมูลตัวชี้วัด1.5 Green& clean Hospital และ customer /stakeholder
น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์28 กุมภาพันธ์ 2562
5แบบจัดเก็บผลการดำเนินงานตามประเด็นตัวชี้วัดตรวจราชการและตัวชี้วัดเฝ้าระวัง ศอ.5 ปี 2559นายวุฒินันต์ กลิ่นสุคนธ์27 กุมภาพันธ์ 2562
6แบบจัดเก็บผลการดำเนินงานตามประเด็นตัวชี้วัดตรวจราชการและตัวชี้วัดเฝ้าระวัง ศอ.5 ปี 2560นายวุฒินันต์ กลิ่นสุคนธ์27 กุมภาพันธ์ 2562
7แบบจัดเก็บผลการดำเนินงานตามประเด็นตัวชี้วัดตรวจราชการและตัวชี้วัดเฝ้าระวัง ศอ.5 ปี2562 รอบ 5เดือนแรกนายวุฒินันต์ กลิ่นสุคนธ์27 กุมภาพันธ์ 2562
8แบบจัดเก็บผลการดำเนินงานตามประเด็นตัวชี้วัดตรวจราชการและตัวชี้วัดเฝ้าระวัง ศอ.5นายวุฒินันต์ กลิ่นสุคนธ์8 กุมภาพันธ์ 2562