ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 1 ถึง 20 จาก 27 ผลลัพธ์

อื่นๆ

 เรื่องโดยเมื่อทำรายการ
1เอกสารการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัด การประเมินตัวชี้วัดและการเขียนรายงานตามแนวทาง PMQA ปี พ.ศ. 2562น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์22 มกราคม 2562
2การแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรมนางนงนาฏ ทองจุล21 มกราคม 2562
3ผลการจัดอบรม 5 อ.ชะลอวัยนางนงนาฏ ทองจุล8 มกราคม 2562
4คู่มือการปฏิบัติราชการ ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์2 มกราคม 2562
5เอกสารประกอบการประชุมการพัฒนาบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 ครั้งที่ 5น.ส.น้ำผึ้ง กลิ่นด้วง28 ธันวาคม 2561
6แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณปี 2563 (งบดำเนินงาน)น.ส.น้ำผึ้ง กลิ่นด้วง13 กันยายน 2561
7แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ปี 2562น.ส.น้ำผึ้ง กลิ่นด้วง31 สิงหาคม 2561
8เอกสารประกอบการจัดทำทำแผนงบประมาณปี2562 ศอ.5 ครั้งที่ 1น.ส.น้ำผึ้ง กลิ่นด้วง27 สิงหาคม 2561
9คำของบลงทุนปี2563น.ส.น้ำผึ้ง กลิ่นด้วง16 สิงหาคม 2561
10แผนและผลการรับรู้เรื่องการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5 ปี 2561นางนงนาฏ ทองจุล24 กรกฏาคม 2561
11นิเทศงานกรมอนามัย ปี 2561 วันที่ 16-17 ก.ค. 2561นางนงนาฏ ทองจุล17 กรกฏาคม 2561
12แนวทางและเอกสารการรายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองของกรมอนามัย ปี 2561 รอบ 5 เดือนหลัง (template )
น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์10 กรกฏาคม 2561
13เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์องค์กรด้วยเครื่องมือ PMQA เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2562 (อ.กิตติณัฐ) วันที่ 25 มิย 61นางนงนาฏ ทองจุล25 มิถุนายน 2561
14คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการที่สร้างคุณค่านางนงนาฏ ทองจุล15 มีนาคม 2561
15ประกาศนโยบายป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนนางนงนาฏ ทองจุล22 กุมภาพันธ์ 2561
16ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นนางนงนาฏ ทองจุล22 กุมภาพันธ์ 2561
17Intention Declaration towards Anti-corruption DOH Anti-Corruption Under the Concept of “Zero Tolerance” B.E.2561นางนงนาฏ ทองจุล22 กุมภาพันธ์ 2561
18ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตนางนงนาฏ ทองจุล22 กุมภาพันธ์ 2561
19คู่มือป้องกันประโยชน์ทับซ้อนนางนงนาฏ ทองจุล21 กุมภาพันธ์ 2561
20นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานนางนงนาฏ ทองจุล19 กุมภาพันธ์ 2561