ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 1 ถึง 20 จาก 45 ผลลัพธ์

อื่นๆ

 เรื่องโดยเมื่อทำรายการ
1เอกสารประกอบการประชุม การถ่ายทอดตัวชี้วัดและชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด ตามคำรับรอง วันที่ 19 กค. 2562น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์18 กรกฏาคม 2562
2เอกสารการจัดวางระบบการควบคุมภายใน วันที่ 29-30 เมษายน 2562นางนงนาฏ ทองจุล13 มิถุนายน 2562
3เอกสารการประชุมถ่ายทอดและชี้แจงเกณฑ์การประเมินณ์ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ปีงบประมาณ2562 (รอบ2) วันที่ 6-7 มิย .2562 รร.ทีเคพาเลชน.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์10 มิถุนายน 2562
4SAR_Report 2562_รอบ5เดือนหลัง น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์10 มิถุนายน 2562
5ประกาศนโยบาย มาตรการภายใน เพื่อป้องกันการทุจริต กรมอนามัยนางนงนาฏ ทองจุล24 เมษายน 2562
6เอกสารประกอบการประชุม การจัดวางระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงนางนงนาฏ ทองจุล23 เมษายน 2562
7คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใส ศูนย์อนามัยที่ 5นางนงนาฏ ทองจุล17 เมษายน 2562
8คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ 5นางนงนาฏ ทองจุล17 เมษายน 2562
9ประกาศศูนย์อนามัยที่ 5 เรื่อง การป้องกัน ต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชั่น และการรับสินบน นางนงนาฏ ทองจุล26 กุมภาพันธ์ 2562
10ประกาศนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนางนงนาฏ ทองจุล26 กุมภาพันธ์ 2562
11SAR_Report 2562_รอบ5เดือนแรกน.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์22 กุมภาพันธ์ 2562
12เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัตการขับเคลื่อน และต่อต้านทุจริต 25 ก.พ. 2562นางนงนาฏ ทองจุล22 กุมภาพันธ์ 2562
13องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพนายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง18 กุมภาพันธ์ 2562
14ประกาศศูนย์อนามัยที่ 5 เรื่อง นโยบายป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นางนงนาฏ ทองจุล15 กุมภาพันธ์ 2562
15ประกาศศูนย์อนามัยที่ 5 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 5 สังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นางนงนาฏ ทองจุล15 กุมภาพันธ์ 2562
16ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรม และต่อต้านการทุจริตกรมอนามัย (ศูนย์อนามัยที่ 5)นางนงนาฏ ทองจุล6 กุมภาพันธ์ 2562
17เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการ PMQA (workshop) ครั้งที่ 2 นางนงนาฏ ทองจุล5 กุมภาพันธ์ 2562
18QA พยาบาล ศอ. 5 ราชบุรี ประชุมครั้งที่ 1 (29 มค. 2562)
นางบุษบา แพงบุปผา30 มกราคม 2562
19เอกสารการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัด การประเมินตัวชี้วัดและการเขียนรายงานตามแนวทาง PMQA ปี พ.ศ. 2562น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์22 มกราคม 2562
20การแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรมนางนงนาฏ ทองจุล21 มกราคม 2562