ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์

อื่นๆ

 เรื่องโดยเมื่อทำรายการ
1SAR_Report 2561_รอบ5เดือนหลังน.ส.น้ำผึ้ง กลิ่นด้วง14 มิถุนายน 2561
2คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการที่สร้างคุณค่านางนงนาฏ ทองจุล15 มีนาคม 2561
3ประกาศนโยบายป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนนางนงนาฏ ทองจุล22 กุมภาพันธ์ 2561
4ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นนางนงนาฏ ทองจุล22 กุมภาพันธ์ 2561
5Intention Declaration towards Anti-corruption DOH Anti-Corruption Under the Concept of “Zero Tolerance” B.E.2561นางนงนาฏ ทองจุล22 กุมภาพันธ์ 2561
6ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตนางนงนาฏ ทองจุล22 กุมภาพันธ์ 2561
7คู่มือป้องกันประโยชน์ทับซ้อนนางนงนาฏ ทองจุล21 กุมภาพันธ์ 2561
8นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานนางนงนาฏ ทองจุล19 กุมภาพันธ์ 2561
9SAR_Report 2561_รอบ5เดือนแรกน.ส.น้ำผึ้ง กลิ่นด้วง9 กุมภาพันธ์ 2561
10แนวทางการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐสาขารางวัลบริการภาครัฐ พ.ศ.2561น.ส.น้ำผึ้ง กลิ่นด้วง22 มกราคม 2561
11การพัฒนาคุณภาพการจัดการองค์กรตามแนวทางเกณฑ์ PMQAน.ส.น้ำผึ้ง กลิ่นด้วง22 มกราคม 2561
12การปรับกระบวนการปฏิบัติงาน Leanน.ส.น้ำผึ้ง กลิ่นด้วง15 มกราคม 2561
13แผนปฏิบัติการศูนย์อนามัยที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2561 (งบดำเนินการ)น.ส.น้ำผึ้ง กลิ่นด้วง7 ธันวาคม 2560
14ตัวชี้วัดตามคำรับรองประจำปี 2561 ศูนย์อนามัยที่ 5น.ส.น้ำผึ้ง กลิ่นด้วง7 ธันวาคม 2560