ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์

อื่นๆ

 เรื่องโดยเมื่อทำรายการ
1แผนและผลการรับรู้เรื่องการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5 ปี 2561นางนงนาฏ ทองจุล24 กรกฏาคม 2561
2นิเทศงานกรมอนามัย ปี 2561 วันที่ 16-17 ก.ค. 2561นางนงนาฏ ทองจุล17 กรกฏาคม 2561
3แนวทางและเอกสารการรายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองของกรมอนามัย ปี 2561 รอบ 5 เดือนหลัง (template )
น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์10 กรกฏาคม 2561
4เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์องค์กรด้วยเครื่องมือ PMQA เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2562 (อ.กิตติณัฐ) วันที่ 25 มิย 61นางนงนาฏ ทองจุล25 มิถุนายน 2561
5คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการที่สร้างคุณค่านางนงนาฏ ทองจุล15 มีนาคม 2561
6ประกาศนโยบายป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนนางนงนาฏ ทองจุล22 กุมภาพันธ์ 2561
7ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นนางนงนาฏ ทองจุล22 กุมภาพันธ์ 2561
8Intention Declaration towards Anti-corruption DOH Anti-Corruption Under the Concept of “Zero Tolerance” B.E.2561นางนงนาฏ ทองจุล22 กุมภาพันธ์ 2561
9ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตนางนงนาฏ ทองจุล22 กุมภาพันธ์ 2561
10คู่มือป้องกันประโยชน์ทับซ้อนนางนงนาฏ ทองจุล21 กุมภาพันธ์ 2561
11นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานนางนงนาฏ ทองจุล19 กุมภาพันธ์ 2561
12SAR_Report 2561_รอบ5เดือนแรกน.ส.น้ำผึ้ง กลิ่นด้วง9 กุมภาพันธ์ 2561
13แนวทางการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐสาขารางวัลบริการภาครัฐ พ.ศ.2561น.ส.น้ำผึ้ง กลิ่นด้วง22 มกราคม 2561
14การพัฒนาคุณภาพการจัดการองค์กรตามแนวทางเกณฑ์ PMQAน.ส.น้ำผึ้ง กลิ่นด้วง22 มกราคม 2561
15การปรับกระบวนการปฏิบัติงาน Leanน.ส.น้ำผึ้ง กลิ่นด้วง15 มกราคม 2561
16แผนปฏิบัติการศูนย์อนามัยที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2561 (งบดำเนินการ)น.ส.น้ำผึ้ง กลิ่นด้วง7 ธันวาคม 2560
17ตัวชี้วัดตามคำรับรองประจำปี 2561 ศูนย์อนามัยที่ 5น.ส.น้ำผึ้ง กลิ่นด้วง7 ธันวาคม 2560