ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 1 ถึง 20 จาก 41 ผลลัพธ์

อื่นๆ

 เรื่องโดยเมื่อทำรายการ
1ประกาศนโยบาย มาตรการภายใน เพื่อป้องกันการทุจริต กรมอนามัยนางนงนาฏ ทองจุล24 เมษายน 2562
2เอกสารประกอบการประชุม การจัดวางระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงนางนงนาฏ ทองจุล23 เมษายน 2562
3คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใส ศูนย์อนามัยที่ 5นางนงนาฏ ทองจุล17 เมษายน 2562
4คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ 5นางนงนาฏ ทองจุล17 เมษายน 2562
5ประกาศศูนย์อนามัยที่ 5 เรื่อง การป้องกัน ต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชั่น และการรับสินบน นางนงนาฏ ทองจุล26 กุมภาพันธ์ 2562
6ประกาศนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนางนงนาฏ ทองจุล26 กุมภาพันธ์ 2562
7SAR_Report 2562_รอบ5เดือนแรกน.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์22 กุมภาพันธ์ 2562
8เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัตการขับเคลื่อน และต่อต้านทุจริต 25 ก.พ. 2562นางนงนาฏ ทองจุล22 กุมภาพันธ์ 2562
9องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพนายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง18 กุมภาพันธ์ 2562
10ประกาศศูนย์อนามัยที่ 5 เรื่อง นโยบายป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นางนงนาฏ ทองจุล15 กุมภาพันธ์ 2562
11ประกาศศูนย์อนามัยที่ 5 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 5 สังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นางนงนาฏ ทองจุล15 กุมภาพันธ์ 2562
12ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรม และต่อต้านการทุจริตกรมอนามัย (ศูนย์อนามัยที่ 5)นางนงนาฏ ทองจุล6 กุมภาพันธ์ 2562
13เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการ PMQA (workshop) ครั้งที่ 2 นางนงนาฏ ทองจุล5 กุมภาพันธ์ 2562
14QA พยาบาล ศอ. 5 ราชบุรี ประชุมครั้งที่ 1 (29 มค. 2562)
นางบุษบา แพงบุปผา30 มกราคม 2562
15เอกสารการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัด การประเมินตัวชี้วัดและการเขียนรายงานตามแนวทาง PMQA ปี พ.ศ. 2562น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์22 มกราคม 2562
16การแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรมนางนงนาฏ ทองจุล21 มกราคม 2562
17ผลการจัดอบรม 5 อ.ชะลอวัยนางนงนาฏ ทองจุล8 มกราคม 2562
18คู่มือการปฏิบัติราชการ ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์2 มกราคม 2562
19เอกสารประกอบการประชุมการพัฒนาบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 ครั้งที่ 5น.ส.น้ำผึ้ง กลิ่นด้วง28 ธันวาคม 2561
20แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณปี 2563 (งบดำเนินงาน)น.ส.น้ำผึ้ง กลิ่นด้วง13 กันยายน 2561