ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 1 ถึง 20 จาก 85 ผลลัพธ์

อื่นๆ

 เรื่องโดยเมื่อทำรายการ
1เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 2.1.2 รอบ 5 เดือนแรก ปี 64
นางนงนาฏ ทองจุล11 มกราคม 2564
2แบบฟอร์มการขอรับรางวัลภาครัฐ ปี 2564 น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์8 มกราคม 2564
3เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 2.1.1 รอบ 5 เดือนแรก ปี 64
นางนงนาฏ ทองจุล7 มกราคม 2564
4เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานให้เป็นมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
นางนงนาฏ ทองจุล24 ธันวาคม 2563
5ประชุมนิเทศทางการพยาบาลภายใต้มาตรฐานวิชาชีพและบริบทองค์กรพยาบาล 17 -18 ธค. 2563 (สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย)นางบุษบา แพงบุปผา19 ธันวาคม 2563
6ประกาศสภาการพยาบาล
นางบุษบา แพงบุปผา7 ธันวาคม 2563
7เอกสารการจัดประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ศอ. 5 ปี 2564-2570น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์11 กันยายน 2563
8เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยงของศูนย์อนามัยที่ 5นางนงนาฏ ทองจุล9 กันยายน 2563
9แบบฟอร์มคำของบลงทุน 2565นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด3 กันยายน 2563
10คู่มือการผสมยาฉีดนายณัฐวัฒน์ ทองหน้าศาล13 สิงหาคม 2563
11คู่มือการเบิกจ่ายยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์นายณัฐวัฒน์ ทองหน้าศาล13 สิงหาคม 2563
12คู่มือ ระบบการเฝ้าระวังการเกิดและรายงานADRนายณัฐวัฒน์ ทองหน้าศาล13 สิงหาคม 2563
13การใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์น.ส.ภัทรภร ตั้งทวีวัฒนา20 กรกฏาคม 2563
14รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 ณ วันที่ 10กรกฏาคม 2563นางระจิตร ชาครียวณิชย์10 กรกฏาคม 2563
15เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กรมอนามัย จ.เพชรบุรี วันที่ 24-26 มิถุนายน 2563นางนงนาฏ ทองจุล29 มิถุนายน 2563
16เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำและขับเคลื่อนแผนบริหารความเสี่ยงยุทธศาสตร์กรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563นางนงนาฏ ทองจุล22 มิถุนายน 2563
17slide นำเสนอการตรวจนิเทศจากกรมอนามัย วันที่ 23-24 มิย .63 น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์18 มิถุนายน 2563
18แบบลงลายมือชื่อ ตอบแบบสำรวจสภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุภาพของบุคลากรกรมอนามัยน.ส.ชวัลรัตน์ แสงบรรจง8 พฤษภาคม 2563
19ศูนย์อนามัยที่ 5 ขอประกาศนโยบาย มาตรการ เพื่อป้องกันการทุจริตนางนงนาฏ ทองจุล9 มีนาคม 2563
20มาตราฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป น.ส.ชวัลรัตน์ แสงบรรจง28 กุมภาพันธ์ 2563