ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 1 ถึง 20 จาก 26 ผลลัพธ์

วัยทำงาน

 เรื่องโดยเมื่อทำรายการ
1คำแนะนำด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำหรับสำนักงาน องค์กร สถานประกอบกิจการหรือโรงงาน (Good Factory Practice)น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง14 กุมภาพันธ์ 2564
2สรุปรายงานกำกับ ตัวชี้วัด กพร.64 นายศิลป์ชัย เนตรทานนท์9 กุมภาพันธ์ 2564
3กิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2564น.ส.จิตติมา ธาราพันธ์8 กุมภาพันธ์ 2564
4รายงาน PA1.3 วัยทำงาน ปีงบประมาณ 2564
นายศิลป์ชัย เนตรทานนท์31 มกราคม 2564
5รายงานผล การสำรวจพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพของวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 5 พ.ศ. 2563น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง5 มกราคม 2564
6โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ปี 2563 (รอบ 6 เดือนหลัง เมษายน - กันยายน)นางพัชรี วงศ์ษา14 ตุลาคม 2563
7สรุปผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ“การประยุกต์แนวคิดความรอบรู้ด้านสุขภาพสู่การปฏิบัติ”น.ส.จิตติมา ธาราพันธ์15 กรกฏาคม 2563
8ผลการดำเนินงานวัยทำงาน 6 เดือนแรกน.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง10 พฤษภาคม 2563
9“การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนมาตรการและพฤติกรรมการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในท้องถิ่น เขตสุขภาพที่ 5”นางพัชรี วงศ์ษา20 มีนาคม 2563
10ประเมินความพึงพอใจการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการผลิตเกลือเสริมไอโอดีน เขตสุขภาพที่ 5นางพัชรี วงศ์ษา20 มีนาคม 2563
11แนวทางการดำเนินงานโครงการสืบสานน.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง18 กุมภาพันธ์ 2563
12แนวทางการดำเนินงานโครงการสืบสานน.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง18 กุมภาพันธ์ 2563
13แนวทางการดำเนินงานโครงการสืบสานน.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง18 กุมภาพันธ์ 2563
14การใช้application BSEอลงกรตน.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง18 กุมภาพันธ์ 2563
15bseActivityManualน.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง18 กุมภาพันธ์ 2563
16คู่มือการลงข้อมูลมะเร็งเต้านมน.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง18 กุมภาพันธ์ 2563
17เรื่องสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการพัฒนารูปแบบการลดภาวะอ้วนในสถานบริการสาธารณสุข วันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ จังหวัดราชบุรีน.ส.จิตติมา ธาราพันธ์27 กันยายน 2562
18สรุปผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบบริการส่งเสริมสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำหนักเกิน/โรคอ้วน สำหรับสถานบริการสาธารณสุขน.ส.จิตติมา ธาราพันธ์27 กันยายน 2562
19สรุปผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Rebrand DPAC ) ในสถานบริการสาธารณสุขน.ส.จิตติมา ธาราพันธ์27 กันยายน 2562
20iodineนายสิทธิพล ธิติโชติรส7 มีนาคม 2562