ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

สิ่งแวดล้อม

 เรื่องโดยเมื่อทำรายการ
1ผลการประกวดนวัตกรรม ด้าน Green & CLEAN ปี 2561นางสุภาภรณ์ หลักรอด5 เมษายน 2561
2การประชุม CO-Team ครั้งที่ 2 ปี 2561 ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเร่งรัดงานตามแผนพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเขตสุขภาพที่ 5 วันที่ 26 มีนาคม 2561. ห้องประชุมศรีตรัง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีนางสุภาภรณ์ หลักรอด26 มีนาคม 2561
3การประชุมนำเสนอผลงานนวัตกรรม GREEN& CLEAN Hospital วันที่ 15 – 16 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมผึ้ง-หวาน รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี
น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน16 มีนาคม 2561
4เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการและการพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ วันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2561น.ส.มัตติกา ยงอยู่18 กุมภาพันธ์ 2561
5การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการคุณภาพระบบประปาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทาง WSP(Water Safety Plan) 7 -8 ธันวาคม 2560
นางสุภาภรณ์ หลักรอด15 กุมภาพันธ์ 2561
6แบบสอบถาม เรื่องการวิเคราะห์เปรียบเทียบการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานประเภทต่าง ๆน.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน15 กุมภาพันธ์ 2561
7ประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำกฎหมายสาธารณสุขระดับอำเภอนายกานต์ เจิมพวงผล15 กุมภาพันธ์ 2561
8เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ผู้ให้คำปรึกษา (Instructors) การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 21–22 ธันวาคม 2560
น.ส.มัตติกา ยงอยู่22 ธันวาคม 2560
9A2 IMนางสุภาภรณ์ หลักรอด20 ธันวาคม 2560
10เอกสารประกอบการประชุมโครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนวันที่ 18-19 ธ.ค.60และ26-27ธ.ค.60
น.ส.อุบล จันทร์เพชร18 ธันวาคม 2560
11โครงการประชุมเสริมสร้างศักยภาพครู (รร.ตชด.) ในงานส่งเสริมสุขภาพและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมนางสุภาภรณ์ หลักรอด14 ธันวาคม 2560