ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

อื่นๆ

 เรื่องโดยเมื่อทำรายการ
1แนวทางการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐสาขารางวัลบริการภาครัฐ พ.ศ.2561น.ส.น้ำผึ้ง กลิ่นด้วง22 มกราคม 2561
2การพัฒนาคุณภาพการจัดการองค์กรตามแนวทางเกณฑ์ PMQAน.ส.น้ำผึ้ง กลิ่นด้วง22 มกราคม 2561
3การปรับกระบวนการปฏิบัติงาน Leanน.ส.น้ำผึ้ง กลิ่นด้วง15 มกราคม 2561
4การปรับกระบวนการปฏิบัติงาน Leanน.ส.น้ำผึ้ง กลิ่นด้วง15 มกราคม 2561
5แผนปฏิบัติการศูนย์อนามัยที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2561 (งบดำเนินการ)น.ส.น้ำผึ้ง กลิ่นด้วง7 ธันวาคม 2560
6ตัวชี้วัดตามคำรับรองประจำปี 2561 ศูนย์อนามัยที่ 5น.ส.น้ำผึ้ง กลิ่นด้วง7 ธันวาคม 2560