ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

อื่นๆ

 เรื่องโดยเมื่อทำรายการ
1คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการที่สร้างคุณค่านางนงนาฏ ทองจุล15 มีนาคม 2561
2ประกาศนโยบายป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนนางนงนาฏ ทองจุล22 กุมภาพันธ์ 2561
3ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นนางนงนาฏ ทองจุล22 กุมภาพันธ์ 2561
4Intention Declaration towards Anti-corruption DOH Anti-Corruption Under the Concept of “Zero Tolerance” B.E.2561นางนงนาฏ ทองจุล22 กุมภาพันธ์ 2561
5ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตนางนงนาฏ ทองจุล22 กุมภาพันธ์ 2561
6คู่มือป้องกันประโยชน์ทับซ้อนนางนงนาฏ ทองจุล21 กุมภาพันธ์ 2561
7นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานนางนงนาฏ ทองจุล19 กุมภาพันธ์ 2561
8SAR_Report 2561_รอบ5เดือนแรกน.ส.น้ำผึ้ง กลิ่นด้วง9 กุมภาพันธ์ 2561
9แนวทางการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐสาขารางวัลบริการภาครัฐ พ.ศ.2561น.ส.น้ำผึ้ง กลิ่นด้วง22 มกราคม 2561
10การพัฒนาคุณภาพการจัดการองค์กรตามแนวทางเกณฑ์ PMQAน.ส.น้ำผึ้ง กลิ่นด้วง22 มกราคม 2561
11การปรับกระบวนการปฏิบัติงาน Leanน.ส.น้ำผึ้ง กลิ่นด้วง15 มกราคม 2561
12แผนปฏิบัติการศูนย์อนามัยที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2561 (งบดำเนินการ)น.ส.น้ำผึ้ง กลิ่นด้วง7 ธันวาคม 2560
13ตัวชี้วัดตามคำรับรองประจำปี 2561 ศูนย์อนามัยที่ 5น.ส.น้ำผึ้ง กลิ่นด้วง7 ธันวาคม 2560