ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

อื่นๆ

 เรื่องโดยเมื่อทำรายการ
1นิเทศงานกรมอนามัย ปี 2561 วันที่ 16-17ื กค 61นางนงนาฏ ทองจุล17 กรกฏาคม 2561
2แนวทางและเอกสารการรายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองของกรมอนามัย ปี 2561 รอบ 5 เดือนหลัง (template )
น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์10 กรกฏาคม 2561
3Key Activityes ประจำปี 2562 (ร่าง)น.ส.น้ำผึ้ง กลิ่นด้วง25 มิถุนายน 2561
4เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์องค์กรด้วยเครื่องมือ PMQA เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2562 (อ.กิตติณัฐ) วันที่ 25 มิย 61นางนงนาฏ ทองจุล25 มิถุนายน 2561
5SAR_Report 2561_รอบ5เดือนหลังน.ส.น้ำผึ้ง กลิ่นด้วง14 มิถุนายน 2561
6คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการที่สร้างคุณค่านางนงนาฏ ทองจุล15 มีนาคม 2561
7ประกาศนโยบายป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนนางนงนาฏ ทองจุล22 กุมภาพันธ์ 2561
8ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นนางนงนาฏ ทองจุล22 กุมภาพันธ์ 2561
9Intention Declaration towards Anti-corruption DOH Anti-Corruption Under the Concept of “Zero Tolerance” B.E.2561นางนงนาฏ ทองจุล22 กุมภาพันธ์ 2561
10ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตนางนงนาฏ ทองจุล22 กุมภาพันธ์ 2561
11คู่มือป้องกันประโยชน์ทับซ้อนนางนงนาฏ ทองจุล21 กุมภาพันธ์ 2561
12นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานนางนงนาฏ ทองจุล19 กุมภาพันธ์ 2561
13SAR_Report 2561_รอบ5เดือนแรกน.ส.น้ำผึ้ง กลิ่นด้วง9 กุมภาพันธ์ 2561
14แนวทางการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐสาขารางวัลบริการภาครัฐ พ.ศ.2561น.ส.น้ำผึ้ง กลิ่นด้วง22 มกราคม 2561
15การพัฒนาคุณภาพการจัดการองค์กรตามแนวทางเกณฑ์ PMQAน.ส.น้ำผึ้ง กลิ่นด้วง22 มกราคม 2561
16การปรับกระบวนการปฏิบัติงาน Leanน.ส.น้ำผึ้ง กลิ่นด้วง15 มกราคม 2561
17แผนปฏิบัติการศูนย์อนามัยที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2561 (งบดำเนินการ)น.ส.น้ำผึ้ง กลิ่นด้วง7 ธันวาคม 2560
18ตัวชี้วัดตามคำรับรองประจำปี 2561 ศูนย์อนามัยที่ 5น.ส.น้ำผึ้ง กลิ่นด้วง7 ธันวาคม 2560