MEDIA HPC5

ทั้งหมด 92 ผลลัพธ์

Infographics

ลำดับเรื่องคำค้นผู้บันทึกดู
1ติดตามประเมินผลการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
3 กรกฏาคม 2563
2ติดตามประเมินผลการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
3 กรกฏาคม 2563
3ติดตามประเมินผลการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
3 กรกฏาคม 2563
4ตรวจประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA)
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
2 กรกฏาคม 2563
5ลงสำรวจ rapid survey ด้านสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
1 กรกฏาคม 2563
6ลงสำรวจ rapid survey ด้านสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
30 มิถุนายน 2563
7ร่วมกิจกรรมรณรงค์กำจัดพาหะนำโรค
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
2 กรกฏาคม 2563
8เยี่ยมวันเปิดสถานศึกษา วันเปิดภาคเรียนวันแรก
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
1 กรกฏาคม 2563
9ลงสำรวจ rapid survey ด้านสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
30 มิถุนายน 2563
10รณรงค์ เนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติ 25 มิถุนายน
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
25 มิถุนายน 2563
11ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ร่วมต้อนรับ นายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัยและคณะนิเทศงาน
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
24 มิถุนายน 2563
12ลงพื้นที่ตรวจสอบการแก้ไขปรับปรุงฟาร์มเลี้ยงไก่
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
26 มิถุนายน 2563
13ประชุมความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันโรคทุกช่วงวัย เพื่อบุคลากรมีสุขภาพที่ดี
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
26 มิถุนายน 2563
14ลงสำรวจ rapid survey ด้านสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
26 มิถุนายน 2563
15ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
26 มิถุนายน 2563
16ส่งมอบสื่อเกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-19 สนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ 8 จังหวัด
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
25 มิถุนายน 2563
17รณรงค์ เนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติ 25 มิถุนายน
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
25 มิถุนายน 2563
18เยี่ยมและเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนด้านสาธารณสุข
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
23 มิถุนายน 2563
19ตรวจประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA)
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
23 มิถุนายน 2563
20สำรวจ rapid survey ด้านสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
22 มิถุนายน 2563
21ตรวจประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA)
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
18 มิถุนายน 2563
22ก้าวท้าใจ SEASON 2 ต้านภัยโควิด 19
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
17 มิถุนายน 2563
23ก้าวท้าใจ SEASON 2 ต้านภัยโควิด 19
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
15 มิถุนายน 2563
24ตรวจประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
17 มิถุนายน 2563
25กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการดื่มนม เนื่องในวันดื่มนมโลก ประจำปี 2563
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
5 มิถุนายน 2563
26จัดพิธีมอบของที่ระลึกกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการดื่มนม
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
12 มิถุนายน 2563
27คลินิกแพทย์แผนจีนเปิดให้บริการ
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
11 มิถุนายน 2563
28ลงพื้นที่เก็บข้อมูล rapid survey
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
10 มิถุนายน 2563
29ลงพื้นที่สำรวจ rapid survey ด้านสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
25 พฤษภาคม 2563
30สำรวจ rapid survey ด้านสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
28 พฤษภาคม 2563
31อบรมฝึกปฏิบัติทำหน้ากาก (Hybrid Mask)
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
28 พฤษภาคม 2563
32ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
26 พฤษภาคม 2563
33เชิญชวนเข้าร่วมประเมินเมนูชูสุขภาพในร้านอาหารริมบาทวิถี (street food)
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
22 พฤษภาคม 2563
34ร่วมให้ความรู้แนวทางปฏิบัติให้กับผู้ประกอบการ
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
18 พฤษภาคม 2563
35ลงพื้นที่สุ่มตรวจประเมินตลาดสด ตลาดนัด ซูเปอร์มาเก็ต มินิมาร์ท ร้านอาหาร
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
15 พฤษภาคม 2563
36จิตอาสาศูนย์ฯ 5 “แบ่่่งปันสุข”
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
13 พฤษภาคม 2563
37“กินร้อน ช้อนหนู ถูสบู่ อยู่ห่างกัน”
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
13 พฤษภาคม 2563
38กิจกรรมทางกายในรูปแบบเสียงตามสาย
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
12 พฤษภาคม 2563
39จัดกิจกรรม ฺBig Cleaning Week
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
7 เมษายน 2563
40รายการสาระน่ารู้ สู้ COVID-19
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
7 พฤษภาคม 2563
41ร่วมส่งภาพกิจกรรมงานวิสาขบูชา
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
4 พฤษภาคม 2563
42ลงพื้นที่สำรวจ และตรวจประเมินเพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อโควิด-19
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
7 พฤษภาคม 2563
43จัดส่งมอบน้ำยาโซเดียมคลอไรต์
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
5 พฤษภาคม 2563
44 การแจกอาหารในช่วง พรก.ฉุกเฉิน
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
24 เมษายน 2563
45ประชุมแนวทางความร่วมมือการดำเนินงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
24 เมษายน 2563
46เยี่ยมชมห้องแยกโรคความดันลบ (Negative pressure room)
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
21 เมษายน 2563
47มอบกระเป๋าผ้าชุดสาธิตป้องกันไวรัสโควิด 19 ให้กับเจ้าหน้าที่
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
15 เมษายน 2563
48มอบกระเป๋าผ้าชุดสาธิตป้องกันไวรัสโควิด 19 เขตสุขภาพที่ 5
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
16 เมษายน 2563
49มอบกระเป๋าผ้าชุดสาธิตป้องกันไวรัสโควิด 19 กับวัดในพื้นที่
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
16 เมษายน 2563
50กระเป๋าผ้าพร้อมชุดอุปกรณ์ป้องกันทำความสะอาด (Hygiene package.)
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
15 เมษายน 2563
51กิจกรรม #Anamai05Challenge รักใครให้ใส่แมส
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
14 เมษายน 2563
52ขอเชิญชวนสวมใส่ผ้าไทย หรือเสื้อลายดอก
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
13 เมษายน 2563
53จัดอบรมการทำวิจัยสู่การประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 3
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
3 มีนาคม 2563
54การดำเนินงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน รอบไตรมาส 2/2563
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
10 เมษายน 2563
55ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม State Quarantine
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
7 เมษายน 2563
56อาหารอ่อนหวานต้านโควิด
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
3 เมษายน 2563
57Line โรงพยาบาลศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
31 มีนาคม 2563
58กิจกรรม“ก้าวท้าใจ season 1”
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
31 มีนาคม 2563
59เตรียมความพร้อมเปิด ARI Clinic
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
27 มีนาคม 2563
60 จัดทำหน้ากากป้องกันใบหน้า (face shield DIY)
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
25 มีนาคม 2563
61ตรวจคัดกรองวัดไข้ก่อนปฏิบัติงาน
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
27 มีนาคม 2563
62เตรียมความพร้อมรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
20 มีนาคม 2563
63อบรมการจำแนกความคลาดเคลื่อนทางยา
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
20 มีนาคม 2563
64ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
28 กุมภาพันธ์ 2563
65อบรมแนวทางการทำความสะอาดป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
19 มีนาคม 2563
66รพ.ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใจบุญ
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
12 มีนาคม 2563
67ซักซ้อมแผนการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
11 มีนาคม 2563
68ซักซ้อมขั้นตอนเตรียมการรองรับคนไทยในเกาหลีใต้เดินทางกลับประเทศ
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
10 มีนาคม 2563
69ซ้อมแผนเผชิญเหตุการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
10 มีนาคม 2563
70ตรวจความพร้อมพื้นที่ควบคุมโรคเพื่อรองรับคนไทยในเกาหลีใต้เดินทางกลับประเทศ
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
9 มีนาคม 2563
71แจกหน้ากากอนามัย
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
6 มีนาคม 2563
72บรรยายความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตามโครงการพระราชดำริ
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
28 กุมภาพันธ์ 2563
73ประชุมคณะกรรมการ EOC
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
27 กุมภาพันธ์ 2563
74ประชุมพิจารณาสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
26 กุมภาพันธ์ 2563
75กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
12 กุมภาพันธ์ 2563
76ทำบุญใส่บาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
27 ธันวาคม 2562
77ขอเชิญร่วมออกกำลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
13 กุมภาพันธ์ 2563
78ขอเชิญร่วมทำบุญใส่บาตร
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
14 กุมภาพันธ์ 2563
79กิจกรรมกีฬาสีสานสัมพันธ์ ประจำปี 2563
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
10 มกราคม 2563
80จัดอบรม "3ส. สร้างทีม สร้างสัมพันธ์ สร้างสุขภาพ เพื่อองค์กรยุคใหม่"
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
28 พฤศจิกายน 2562
81ศอ.5 ราชบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมกรณีเด็กนักเรียนมีอาการท้องร่วง รร.ชุมชนบ้านบ่อ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
24 มกราคม 2563
82กิจกรรมคีตะมวยไทย
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
10 มกราคม 2563
83กีฬาสีสานสัมพันธ์ ประจำปี 2563
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
10 มกราคม 2563
84ศูนย์อนามัยที่ 5 ร่วมใจ “Big Cleaning Week” 05/02/2563
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
5 กุมภาพันธ์ 2563
85ร่วมบันทึกเทปรายการนานาสาระกับผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
5 กุมภาพันธ์ 2563
86 อบรมการระบาดของโรคปอดอักเสบติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ รุ่น 1 และ รุ่น 2 06/02/2563
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
6 กุมภาพันธ์ 2563
87ซ้อมแผนรับมือ “ผู้ป่วยโคโรนา”
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
5 กุมภาพันธ์ 2563
88ลงพื้นที่เยี่ยมชมและศึกษาการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในเรือนจํากลางเพชรบุรี 03/02/2563
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
3 กุมภาพันธ์ 2563
89ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู ก ชมรมผู้สูงอายุ รอบรู้ด้านสุขภาพ "ชะลอชรา ชีวายืนยาว" 27/01/2563
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
27 มกราคม 2563
90เตือนภัยการใช้สมุนไพร 19/12/2562
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
19 ธันวาคม 2562
91เตือนภัยลูกโป่ง 07/12/2562
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
7 ธันวาคม 2562
92รพ.นครปฐมเปิดตัว 'อาม่า' ใจสู้หายป่วยจากไวรัสโคโรนา 07/02/2563
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
7 กุมภาพันธ์ 2563