MEDIA HPC5

แสดง 1 ถึง 20 จาก 92 ผลลัพธ์

Infographics

ลำดับเรื่องคำค้นผู้บันทึกดู
1ติดตามประเมินผลการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
3 กรกฏาคม 2563
2ติดตามประเมินผลการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
3 กรกฏาคม 2563
3ติดตามประเมินผลการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
3 กรกฏาคม 2563
4ตรวจประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA)
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
2 กรกฏาคม 2563
5ลงสำรวจ rapid survey ด้านสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
1 กรกฏาคม 2563
6ลงสำรวจ rapid survey ด้านสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
30 มิถุนายน 2563
7ร่วมกิจกรรมรณรงค์กำจัดพาหะนำโรค
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
2 กรกฏาคม 2563
8เยี่ยมวันเปิดสถานศึกษา วันเปิดภาคเรียนวันแรก
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
1 กรกฏาคม 2563
9ลงสำรวจ rapid survey ด้านสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
30 มิถุนายน 2563
10รณรงค์ เนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติ 25 มิถุนายน
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
25 มิถุนายน 2563
11ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ร่วมต้อนรับ นายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัยและคณะนิเทศงาน
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
24 มิถุนายน 2563
12ลงพื้นที่ตรวจสอบการแก้ไขปรับปรุงฟาร์มเลี้ยงไก่
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
26 มิถุนายน 2563
13ประชุมความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันโรคทุกช่วงวัย เพื่อบุคลากรมีสุขภาพที่ดี
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
26 มิถุนายน 2563
14ลงสำรวจ rapid survey ด้านสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
26 มิถุนายน 2563
15ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
26 มิถุนายน 2563
16ส่งมอบสื่อเกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-19 สนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ 8 จังหวัด
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
25 มิถุนายน 2563
17รณรงค์ เนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติ 25 มิถุนายน
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
25 มิถุนายน 2563
18เยี่ยมและเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนด้านสาธารณสุข
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
23 มิถุนายน 2563
19ตรวจประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA)
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
23 มิถุนายน 2563
20สำรวจ rapid survey ด้านสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
22 มิถุนายน 2563