MEDIA HPC5

แสดง 21 ถึง 40 จาก 92 ผลลัพธ์

Infographics

ลำดับเรื่องคำค้นผู้บันทึกดู
21ตรวจประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA)
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
18 มิถุนายน 2563
22ก้าวท้าใจ SEASON 2 ต้านภัยโควิด 19
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
17 มิถุนายน 2563
23ก้าวท้าใจ SEASON 2 ต้านภัยโควิด 19
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
15 มิถุนายน 2563
24ตรวจประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
17 มิถุนายน 2563
25กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการดื่มนม เนื่องในวันดื่มนมโลก ประจำปี 2563
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
5 มิถุนายน 2563
26จัดพิธีมอบของที่ระลึกกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการดื่มนม
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
12 มิถุนายน 2563
27คลินิกแพทย์แผนจีนเปิดให้บริการ
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
11 มิถุนายน 2563
28ลงพื้นที่เก็บข้อมูล rapid survey
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
10 มิถุนายน 2563
29ลงพื้นที่สำรวจ rapid survey ด้านสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
25 พฤษภาคม 2563
30สำรวจ rapid survey ด้านสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
28 พฤษภาคม 2563
31อบรมฝึกปฏิบัติทำหน้ากาก (Hybrid Mask)
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
28 พฤษภาคม 2563
32ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
26 พฤษภาคม 2563
33เชิญชวนเข้าร่วมประเมินเมนูชูสุขภาพในร้านอาหารริมบาทวิถี (street food)
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
22 พฤษภาคม 2563
34ร่วมให้ความรู้แนวทางปฏิบัติให้กับผู้ประกอบการ
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
18 พฤษภาคม 2563
35ลงพื้นที่สุ่มตรวจประเมินตลาดสด ตลาดนัด ซูเปอร์มาเก็ต มินิมาร์ท ร้านอาหาร
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
15 พฤษภาคม 2563
36จิตอาสาศูนย์ฯ 5 “แบ่่่งปันสุข”
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
13 พฤษภาคม 2563
37“กินร้อน ช้อนหนู ถูสบู่ อยู่ห่างกัน”
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
13 พฤษภาคม 2563
38กิจกรรมทางกายในรูปแบบเสียงตามสาย
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
12 พฤษภาคม 2563
39จัดกิจกรรม ฺBig Cleaning Week
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
7 เมษายน 2563
40รายการสาระน่ารู้ สู้ COVID-19
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
7 พฤษภาคม 2563