MEDIA HPC5

แสดง 61 ถึง 80 จาก 92 ผลลัพธ์

Infographics

ลำดับเรื่องคำค้นผู้บันทึกดู
61ตรวจคัดกรองวัดไข้ก่อนปฏิบัติงาน
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
27 มีนาคม 2563
62เตรียมความพร้อมรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
20 มีนาคม 2563
63อบรมการจำแนกความคลาดเคลื่อนทางยา
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
20 มีนาคม 2563
64ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
28 กุมภาพันธ์ 2563
65อบรมแนวทางการทำความสะอาดป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
19 มีนาคม 2563
66รพ.ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใจบุญ
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
12 มีนาคม 2563
67ซักซ้อมแผนการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
11 มีนาคม 2563
68ซักซ้อมขั้นตอนเตรียมการรองรับคนไทยในเกาหลีใต้เดินทางกลับประเทศ
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
10 มีนาคม 2563
69ซ้อมแผนเผชิญเหตุการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
10 มีนาคม 2563
70ตรวจความพร้อมพื้นที่ควบคุมโรคเพื่อรองรับคนไทยในเกาหลีใต้เดินทางกลับประเทศ
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
9 มีนาคม 2563
71แจกหน้ากากอนามัย
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
6 มีนาคม 2563
72บรรยายความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตามโครงการพระราชดำริ
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
28 กุมภาพันธ์ 2563
73ประชุมคณะกรรมการ EOC
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
27 กุมภาพันธ์ 2563
74ประชุมพิจารณาสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
26 กุมภาพันธ์ 2563
75กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
12 กุมภาพันธ์ 2563
76ทำบุญใส่บาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
27 ธันวาคม 2562
77ขอเชิญร่วมออกกำลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
13 กุมภาพันธ์ 2563
78ขอเชิญร่วมทำบุญใส่บาตร
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
14 กุมภาพันธ์ 2563
79กิจกรรมกีฬาสีสานสัมพันธ์ ประจำปี 2563
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
10 มกราคม 2563
80จัดอบรม "3ส. สร้างทีม สร้างสัมพันธ์ สร้างสุขภาพ เพื่อองค์กรยุคใหม่"
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
28 พฤศจิกายน 2562