MEDIA HPC5

ลงสำรวจ rapid survey ด้านสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด

วันที่30 มิถุนายน 2563
ชื่อเรื่องลงสำรวจ rapid survey ด้านสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี นำโดยนางสาวอุบล จันทร์เพชร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยสมาชิกและงานโภชนาการ ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ลงสำรวจ rapid survey ด้านสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับกิจกรรมที่ได้รับอนุญาตให้เปิดบริการในระยะผ่อนปรนระยะที่ 4 ในจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 4 ประเภท ได้แก่ 1) โรงแรมที่มีการจัดประชุม/งานเลี้ยง/ศูนย์ประชุม/ศูนย์แสดงสินค้า 2) ขนส่งสาธารณะ (รถไฟ รถโดยสารระหว่างจังหวัด เรือโดยสาร เครื่องบิน) 3) ร้านอาหาร/ภัตตาคาร/ศูนย์อาหาร/สวนอาหาร และ 4) ตลาดสด/ตลาดนัด โดยใช้แบบสำรวจเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล
Credit
ประเภทRRHL
คำค้น
วันเวลาที่บันทึก30 มิถุนายน 2563 เวลา 10:12 น.
วันเวลาที่แก้ไข
ผู้บันทึกนายสิทธิพล ธิติโชติรส