MEDIA HPC5

เยี่ยมวันเปิดสถานศึกษา วันเปิดภาคเรียนวันแรก

รายละเอียด

วันที่1 กรกฏาคม 2563
ชื่อเรื่องเยี่ยมวันเปิดสถานศึกษา วันเปิดภาคเรียนวันแรก
รายละเอียดวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเยี่ยมวันเปิดสถานศึกษา วันเปิดภาคเรียนวันแรก ในช่วงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมด้วย นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี, องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี, สพม. เขต 8 ราชบุรี, ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี, สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดการศึกษาของสถานศึกษา ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี/ โรงเรียนดรุณาราชบุรี วิเทศศึกษา และโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จ.ราชบุรี โดยแต่ละสถานศึกษาได้ให้ความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมตามมาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งการจัดการเรียนการสอนเน้นลดความแออัดโดยจัดตารางสอนการมาโรงเรียนให้สลับวันกัน มีการตรวจวัดอุณหภูมิและทำความสะอาดก่อนเข้าโรงเรียน ให้นักเรียนสวมหน้ากาอนามัย หรือหน้ากากผ้า จัดโต๊ะในห้องเรียนโดยเว้นระยะห่าง มีการเช็คการเข้าออกของนักเรียน และเว้นการทำกิจกรรมหมู่ที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
Credit
ประเภทRRHL
คำค้น
วันเวลาที่บันทึก1 กรกฏาคม 2563 เวลา 16:30 น.
วันเวลาที่แก้ไข
ผู้บันทึกนายสิทธิพล ธิติโชติรส