MEDIA HPC5

ร่วมกิจกรรมรณรงค์กำจัดพาหะนำโรค

รายละเอียด

วันที่2 กรกฏาคม 2563
ชื่อเรื่องร่วมกิจกรรมรณรงค์กำจัดพาหะนำโรค
รายละเอียดร่วมกิจกรรมรณรงค์กำจัดพาหะนำโรค วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ร่วมกิจกรรมรณรงค์กำจัดพาหะนำโรคป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่อที่เกิดจากแมลงวันแมลงสาบและหนู โดยมีนางวีณา ศรีสรรพางค์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัทแอ็กโกรคอมเมอร์ส กรุ๊ป จำกัด เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์กำจัดพาหะนำโรค “รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่อที่เกิดจากแมลงสาบ และหนู” ณ ศูนย์อาหารปลอดภัย ตลาดศรีเมือง ในการนี้ ตลาดศรีเมือง เห็นความสำคัญของการกำจัดพาหะนำโรคต่างๆ ในช่วงฤดูฝนให้แก่ประชาชนในชุมชนศรีเมือง และชุมชนรอบตลาดศรีเมือง จึงร่วมกับเทศบาลเมืองราชบุรี และชุมชนศรีเมือง ซึ่งจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย การลอกท่อระบายน้ำ การจัด Big Cleaning Day ตามอาหารตลาดต่างๆ โดยได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลเมืองราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี รพ.สต.ดอนตะโก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี และชุมชนศรีเมือง เพื่อให้ผู้ประกอบการ ผู้เข้ามาใช้บริการในตลาด รวมทั้งชุมชนในพื้นที่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และปลอดภัยจากโรคต่างๆ
Credit
ประเภทRRHL
คำค้น
วันเวลาที่บันทึก2 กรกฏาคม 2563 เวลา 16:49 น.
วันเวลาที่แก้ไข
ผู้บันทึกนายสิทธิพล ธิติโชติรส