MEDIA HPC5

ติดตามประเมินผลการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รายละเอียด

วันที่3 กรกฏาคม 2563
ชื่อเรื่องติดตามประเมินผลการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
รายละเอียด วันที่ 29 มิถุนายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่ายาง และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ร่วมกับ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนและวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี โดยมี นางสาวจารุณี จตุรพรเพิ่ม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนและวัยรุ่น เยี่ยมและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนด้านสาธารณสุข ณ โรงเรียนบ้านในดง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนด้านสุขอนามัยในโรงเรียน และการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน และเฝ้าระวังและป้องกันระบาดของโรคโควิด-19
Credit
ประเภทRRHL
คำค้น
วันเวลาที่บันทึก3 กรกฏาคม 2563 เวลา 17:49 น.
วันเวลาที่แก้ไข
ผู้บันทึกนายสิทธิพล ธิติโชติรส