MEDIA HPC5

ติดตามประเมินผลการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รายละเอียด

วันที่3 กรกฏาคม 2563
ชื่อเรื่องติดตามประเมินผลการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
รายละเอียดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ร่วมกับ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนและวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี โดยมี นางสาวจารุณี จตุรพรเพิ่ม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนและวัยรุ่น และ พญ.ชนากาญจน์ อบมาลี นายแพทย์ชำนาญการ เยี่ยมและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนด้านสาธารณสุข ณ โรงเรียนด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนด้านสุขอนามัยในโรงเรียน และการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน และเฝ้าระวังและป้องกันระบาดของโรคโควิด-19
Credit
ประเภทRRHL
คำค้น
วันเวลาที่บันทึก3 กรกฏาคม 2563 เวลา 17:50 น.
วันเวลาที่แก้ไข
ผู้บันทึกนายสิทธิพล ธิติโชติรส