MEDIA HPC5

จัดอบรมใช้โปรแกรมสำเร็จรูป BMI HPC5

รายละเอียด

วันที่19 มิถุนายน 2563
ชื่อเรื่องจัดอบรมใช้โปรแกรมสำเร็จรูป BMI HPC5
รายละเอียดวันที่ 19 มิถุนายน 2563 : คณะกรรมการขับเคลื่อนความรอบรู้ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ดำเนินการจัดอบรมใช้โปรแกรมสำเร็จรูป BMI HPC5 โดยมี นพ.สมเกียรติ อรุณภาคมงคล รองผู้อำนวยการ (ด้านบริการ) เป็นประธานกล่าวเปิดอบรม ทั้งนี้โปรแกรมสำเร็จรูป BMI HPC5 จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการประเมินภาวะสุขภาพ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร และการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพสู่การปฏิบัติ
Credit
ประเภทRRHL
คำค้น
วันเวลาที่บันทึก8 กรกฏาคม 2563 เวลา 14:58 น.
วันเวลาที่แก้ไข
ผู้บันทึกนายสิทธิพล ธิติโชติรส