MEDIA HPC5

ติดตามประเมินผลการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19

รายละเอียด

วันที่9 กรกฏาคม 2563
ชื่อเรื่องติดตามประเมินผลการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19
รายละเอียดวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดการศึกษาของสถานศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร, โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ, โรงเรียนวัดหนองบัว ทั้งนี้แต่ละสถานศึกษาได้ให้ความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขตามมาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งการจัดการเรียนการสอนเน้นลดความแออัดโดยจัดตารางสอนการมาโรงเรียนให้สลับวันกัน มีการตรวจวัดอุณหภูมิและทำความสะอาดก่อนเข้าโรงเรียน ให้นักเรียนสวมหน้ากาอนามัย หรือหน้ากากผ้า จัดโต๊ะในห้องเรียนโดยเว้นระยะห่าง มีการเช็คการเข้าออกของนักเรียน และเว้นการทำกิจกรรมหมู่ที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
Credit
ประเภทRRHL
คำค้น
วันเวลาที่บันทึก13 กรกฏาคม 2563 เวลา 17:33 น.
วันเวลาที่แก้ไข13 กรกฏาคม 2563 เวลา 17:37 น.
ผู้บันทึกนายสิทธิพล ธิติโชติรส