MEDIA HPC5

กิจกรรม กินกับก้าว แบบ New Normal

รายละเอียด

วันที่14 กรกฏาคม 2563
ชื่อเรื่องกิจกรรม กินกับก้าว แบบ New Normal
รายละเอียดวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2563 : คณะกรรมการองค์กรสร้างสุข ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรม กินกับก้าว แบบ New Normal ภายใต้โครงการแผนปฏิบัติการเสริมสร้างมิติที่ 2.2.1 - 2.2.3 บุคลากรมีสุขภาพดี เสริมสร้างความผูกพันองค์กร (Happy Body & Employee Engagement) โดยอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป BMI HPC5 จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการประเมินภาวะสุขภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร และการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพสู่การปฏิบัติ ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
Credit
ประเภทRRHL
คำค้น
วันเวลาที่บันทึก15 กรกฏาคม 2563 เวลา 11:13 น.
วันเวลาที่แก้ไข15 กรกฏาคม 2563 เวลา 11:14 น.
ผู้บันทึกนายสิทธิพล ธิติโชติรส