MEDIA HPC5

เตือนภัยลูกโป่ง 07/12/2562

รายละเอียด

วันที่7 ธันวาคม 2562
ชื่อเรื่องเตือนภัยลูกโป่ง 07/12/2562
รายละเอียดจากเหตุการณ์ที่ผ่านมามีเหตุระเบิดจากลูกโป่งอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากแก๊สที่บรรจุเข้าไปในลูกโป่งนั้น คือแก๊สไฮโดรเจน ที่มีความไวไฟสูง ติดไฟง่ายเมื่อกระทบกับความร้อนหรือประกายไฟ ทำให้เกิดการระเบิดได้ สำหรับลูกโป่งที่ขายในประเทศไทยโดยทั่วไป พบบรรจุแก๊สอยู่ 2 ชนิด คือ ไฮโดรเจน และฮีเลียม ความ แตกต่างของแก๊ส 2 ชนิดนี้ คือ แก๊สไฮโดรเจนมีความไวไฟสูง ส่วนแก๊สฮีเลียมเป็นแก๊สเฉื่อย ไม่ติดไฟ แต่หาก จำเป็นต้องใช้แก๊สไฮโดรเจน ควรเพิ่มความระมัดระวังในการบรรจุและมีการติดป้ายเตือนทุกครั้ง ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ประกาศให้ลูกโป่งบรรจุแก๊สไฮโดรเจนเป็นสินค้าควบคุม ฉลาก ผู้จำหน่ายต้องติดคำเตือน “ห้ามนำเข้าใกล้เปลวไฟหรือความร้อน” 3 วิธีเพื่อลดความเสี่ยงได้รับอันตรายจากลูกโป่งแตก 1.ควรเลือกลูกโป่งที่บรรจุด้วยแก๊สฮีเลียม ถึงแม้จะมีราคาที่แพงกว่าแต่ปลอดภัยกว่าเช่นกัน เนื่องจากเป็น แก๊สเฉื่อย ไม่ติดไฟ และเกิดการรั่วซึมยาก 2.ไม่ควรเก็บลูกโป่งที่อัดแก๊สไว้ภายในรถ ในที่อุณหภูมิสูง กลางแดด ใกล้หลอดไฟ ใกล้เปลวไฟ หรือความร้อน 3.ไม่ควรน าลูกโป่งมามัดรวมกันหลายลูก อาจท าให้เกิดการเสียดสีและทำให้ระเบิดได้ ฉะนั้นควรระวังอันตรายจากลูกโป่งอัดไฮโดรเจน โดยเฉพาะเด็กๆ ต้องไว้ให้พ้นจากมือเด็ก หากลูกโป่งแตกควร เก็บเศษไปทิ้งถังขยะทันที เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กหยิบเศษลูกโป่งมาอมหรือกัดเล่น เพราะอาจลื่นเข้าไปในลำคอ จนอุดทางเดินหายใจได้
Credit
ประเภทRRHL
คำค้น
วันเวลาที่บันทึก7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16:46 น.
วันเวลาที่แก้ไข8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15:22 น.
ผู้บันทึกนายสิทธิพล ธิติโชติรส