MEDIA HPC5

จัดอบรม "3ส. สร้างทีม สร้างสัมพันธ์ สร้างสุขภาพ เพื่อองค์กรยุคใหม่"

รายละเอียด

วันที่28 พฤศจิกายน 2562
ชื่อเรื่องจัดอบรม "3ส. สร้างทีม สร้างสัมพันธ์ สร้างสุขภาพ เพื่อองค์กรยุคใหม่"
รายละเอียดวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ดำเนินการจัดอบรม "3ส. สร้างทีม สร้างสัมพันธ์ สร้างสุขภาพ เพื่อองค์กรยุคใหม่" ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และ นางพัชรี วารีนิล หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ทั้งนี้การจัดอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างทีมในองค์กรให้บุคลากรมีความรัก ความสามัคคีในองค์กร มีเป้าหมายร่วมกัน รู้จักการทำงานเป็นทีม รู้จักพฤติกรรมของตนเองและผู้อื่น มีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ผู้ร่วมงานและงานที่ทำ สร้างจิตสำนึกที่ดีต่อการทำงาน ทำงานอย่างมีความสุขกับองค์กร
Credit
ประเภทRRHL
คำค้น
วันเวลาที่บันทึก11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11:11 น.
วันเวลาที่แก้ไข
ผู้บันทึกนายสิทธิพล ธิติโชติรส