MEDIA HPC5

ลงพื้นที่สำรวจ และตรวจประเมินเพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อโควิด-19

รายละเอียด

วันที่7 พฤษภาคม 2563
ชื่อเรื่องลงพื้นที่สำรวจ และตรวจประเมินเพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อโควิด-19
รายละเอียดวันที่ 5 และ 7 พฤษภาคม 2563 : กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ลงพื้นที่สำรวจ และตรวจประเมินเพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 พร้อมให้คำแนะนำ รวมกับทีมสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 ในกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนปรนประเภทร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม สถานที่ให้บริการดูแลรักษาสัตว์ สปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยง หรือรับฝากสัตว์ รวมถึง สวนสาธารณะ ลาน-พื้นที่ กิจกรรมสาธารณะ สถานที่ออกกำลังกาย สนามกีฬา ลานกีฬา และร้านค้าปลีก ค้าส่งขนาดย่อม ร้านค้าส่งชุมชน ตลาด ตลาดน้ำ และตลาดนัด
Credit
ประเภทRRHL
คำค้น
วันเวลาที่บันทึก7 พฤษภาคม 2563 เวลา 16:20 น.
วันเวลาที่แก้ไข
ผู้บันทึกนายสิทธิพล ธิติโชติรส