MEDIA HPC5

สำรวจ rapid survey ด้านสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด

วันที่28 พฤษภาคม 2563
ชื่อเรื่องสำรวจ rapid survey ด้านสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2563 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี นำโดยนางสาวอุบล จันทร์เพชร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยสมาชิกลงพื้นที่ร่วมกับสสจ. และเทศบาล สำรวจ rapid survey ด้านสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับกิจการที่ได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการตามมาตรการผ่อนปรน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเน้นกิจการที่มีจำนวนมาก มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในเกณฑ์สูง จำนวน 4 ประเภท ได้แก่ 1) ภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร 2) ร้านค้าปลีก/ค้าส่ง หรือตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ 3) ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ และ 4) สถานออกกำลังกายฟิตเนส ที่มิได้ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือ คอมมูนิตี้มอลล์ พื้นที่เป้าหมายโดยการสุ่มแบบ Systemic random sampling เน้นที่จังหวัดขนาดใหญ่และกลาง (ตามGDP) เขตละ 4 จังหวัด เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสำรวจ สำหรับเขตสุขภาพที่ 5 มีจังหวัดที่ถูกสุ่มเลือก ได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และสมุทรสาคร พร้อมด้วยสนับสนุนซองซิปสีแดง สบู่และน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับสสจ.เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19
Credit
ประเภทRRHL
คำค้น
วันเวลาที่บันทึก28 พฤษภาคม 2563 เวลา 16:08 น.
วันเวลาที่แก้ไข
ผู้บันทึกนายสิทธิพล ธิติโชติรส