MEDIA HPC5

แสดง 1 ถึง 20 จาก 102 ผลลัพธ์

Infographics

ลำดับเรื่องคำค้นผู้บันทึกดู
1พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณ
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
28 กรกฏาคม 2563
2อบรมถวายความรู้พระคิลานุปัฏฐาก หลักสูตร 35 ชั่วโมง
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
24 กรกฏาคม 2563
3ตรวจประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA)
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
22 กรกฏาคม 2563
4ติดตามประเมินผลการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
21 กรกฏาคม 2563
510 Packages ปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี มีความสุข ในสถานประกอบการ
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
20 กรกฏาคม 2563
6กิจกรรมทางกายประจำสัปดาห์
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
15 กรกฏาคม 2563
7กิจกรรม กินกับก้าว แบบ New Normal
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
14 กรกฏาคม 2563
8ติดตามประเมินผลการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
10 กรกฏาคม 2563
9ติดตามประเมินผลการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
9 กรกฏาคม 2563
10จัดอบรมใช้โปรแกรมสำเร็จรูป BMI HPC5
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
19 มิถุนายน 2563
11ติดตามประเมินผลการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
3 กรกฏาคม 2563
12ติดตามประเมินผลการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
3 กรกฏาคม 2563
13ติดตามประเมินผลการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
3 กรกฏาคม 2563
14ตรวจประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA)
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
2 กรกฏาคม 2563
15ลงสำรวจ rapid survey ด้านสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
1 กรกฏาคม 2563
16ลงสำรวจ rapid survey ด้านสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
30 มิถุนายน 2563
17ร่วมกิจกรรมรณรงค์กำจัดพาหะนำโรค
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
2 กรกฏาคม 2563
18เยี่ยมวันเปิดสถานศึกษา วันเปิดภาคเรียนวันแรก
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
1 กรกฏาคม 2563
19ลงสำรวจ rapid survey ด้านสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
30 มิถุนายน 2563
20รณรงค์ เนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติ 25 มิถุนายน
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
25 มิถุนายน 2563