MEDIA HPC5

กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ

รายละเอียด

วันที่12 กุมภาพันธ์ 2563
ชื่อเรื่องกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ
รายละเอียดวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00 น. ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีดำเนินการจัดกิจกรรมออกกำลังกายภายใต้โครงการ “10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ” ณ บริเวณลานด้านหน้าฟิตเนส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี มีการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม ต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ โดยจัดให้มีกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญาเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของบุคลากรภายในศูนย์ฯ ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และเพื่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน อันจะนำไปสู่ประโยชน์สุขสู่องค์กรต่อไป
Credit
ประเภทRRHL
คำค้น
วันเวลาที่บันทึก13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16:31 น.
วันเวลาที่แก้ไข
ผู้บันทึกนายสิทธิพล ธิติโชติรส