MEDIA HPC5

ฐานข้อมูลคู่มือการใช้งาน

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

ฐานข้อมูลคู่มือการใช้งาน

ลำดับเรื่องรายละเอียด
1วิธีการใช้งาน ระบบผลการเลื่อนเงินเดือน ผ่านหน้าเว็บศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
แก้ไขล่าสุด 27/05/2562 โดย นายประดิภาส สุขเสาร์เกิด
2แผ่นพับเคล็ดลับการให้นมในคุณแม่วัยใส
แก้ไขล่าสุด 27/02/2562 โดย นายสิทธิพล ธิติโชติรส
3แผ่นพับยาฝังคุมกำเนิด
แก้ไขล่าสุด 27/02/2562 โดย นายสิทธิพล ธิติโชติรส
4คู่มือ ตำรับอาหารศูนย์เด็กเล็ก
แก้ไขล่าสุด 22/02/2562 โดย นายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง
5คู่มือการใช้งานระบบบันทึกภาระงาน P4P Version 1
แก้ไขล่าสุด 13/02/2561 โดย นายประดิภาส สุขเสาร์เกิด
6คู่มือประวัติการเลือนเงินเดือน
แก้ไขล่าสุด 18/12/2560 โดย น.ส.ชวัลรัตน์ แสงบรรจง
7ศูนย์เอกสารระบบบรหารคุณภาพ HA-PMQA
แก้ไขล่าสุด 15/12/2560 โดย นายจิระเดช นงษ์รัก
8ระบบเงินเดือน
แก้ไขล่าสุด 15/12/2560 โดย นายจิระเดช นงษ์รัก