ระบบบริหารและจัดการความเสี่ยง
ศูนย์อนามัยที่ 5

ระบบรายงาน

รายชื่อหน่วยงานที่รอการยืนยัน

# รายชื่อหน่วยงาน ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน รอการยืนยัน
1 ห้องยา นายจารุต อนันตวิริยา 210
2 ห้อง Lab / X-ray น.ส.ปรินดา ภัทรโชคชัย 26
3 คลินิกส่งเสริม นางสุภาวดี วุฒิภาพ 22
4 หอผู้ป่วยพิเศษ 4 นางสุวรรณี นาคะ 21
5 งานทารกแรกเกิดวิกฤต นางจุฑารัตน์ สนุกแสน 14
6 งานหอผู้ป่วยใน ตึก 1 นางสุวรรณี นาคะ 7
7 คลินิกฝากครรภ์ นางวีนัส ฉัตรชลอลักษณ์ 6
8 คลินิกนมแม่ น.ส.สุทธารัตน์ แป้นลาภ 6
9 ห้องฉุกเฉิน นางนันทวัน ธัญปราณีตกุล 2
10 งานอาคารสถานที่/หน่วยช่าง ส.อ.ฉนวน แสงสอาด 2
11 ทันตกรรม ทพญ.อรุณี ธนะรุ่ง 2
12 งานโภชนาการ น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา 2
13 งานประกันสุขภาพ นางกุลจิตร อำนวยสินสิริ 2
14 ให้คำปรึกษา นางบุญปลูก สุทธิผล 1
15 Health Plaza น.ส.วรลักษณ์ คงหนู 1
16 งานบุคลากร น.ส.ฐิติวรรณ ศรีสุวรรณ 1
รวม 325

รายชื่อผู้รายงานความเสี่ยงมากที่สุดประจำเดือน

* นับจากวันที่รายงานความเสี่ยง

เดือน มกราคม 2562 ค้นหารายเดือน
# รายชื่อผู้รายงานความเสี่ยง จำนวนครั้ง
1 น.ส.ชุติมาพร ไตรนภากุล 36
2 น.ส.ปรินดา ภัทรโชคชัย 9
3 น.ส.สุทธารัตน์ แป้นลาภ 7
4 นางมุขดา ธนันทา 4
5 นางพัชรา เทพทิตย์ 3
6 นางจิตรา ศุขวงษ์ 2
7 นางวีนัส ฉัตรชลอลักษณ์ 2
8 นางสมจิตร ศรีสุวรรณ์ 2
9 นางรุจิรา อังกินันทน์ 2
10 นางธนาวดี พฤกษวรรณกุล 2
11 นางวิมล มิตรนิโยดม 1
12 นายนที น้อยเศรษฐี 1
13 นางอมรศรี พังเครือ 1
14 นางเบญจา พึ่งอุบล 1
15 นางวิไลรักษ์ อุยานันท์ 1
16 น.ส.รุ่งนภา พฤกษา 1
17 น.ส.วาทิยา คำยอด 1
18 นายจารุวัฒน์ มิตรมาก 1
19 น.ส.อรุณโรจน์ เนี๊ยะอั๋น 1
20 น.ส.วรรณี พงษ์โสภา 1
21 นางนันทวัน ธัญปราณีตกุล 1
22 นางวิภาพรรณ ทรัพย์ประเสริฐ 1
23 นพ.สมเกียรติ อรุณภาคมงคล 1
24 น.ส.นันทนิตย์ โยตะสี 1
25 น.ส.ศุภรัตน์ อิ้งเพชร 1
26 น.ส.ภภัสสร มุกดาเกษม 1
รวม 85

รายชื่อหน่วยงานที่ไม่เคยรายงานความเสี่ยง

* นับจากวันที่รายงานความเสี่ยง

เดือน มกราคม 2562 ค้นหารายเดือน
# รายชื่อหน่วยงาน ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน
1 งานอาคารสถานที่/หน่วยช่าง ส.อ.ฉนวน แสงสอาด
2 งานห้องผ่าตัด น.ส.ธัญลักษณ์ สุวรรณโณ
3 งานโภชนาการ น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา
4 งานการเงิน นางกุลจิตร อำนวยสินสิริ
5 งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ) น.ส.อุษณีย์ ทะจักร์
6 งานพัสดุ น.ส.อุษณีย์ ทะจักร์
7 งานบุคลากร น.ส.ฐิติวรรณ ศรีสุวรรณ