ระบบบริหารและจัดการความเสี่ยง
ศูนย์อนามัยที่ 5

ระบบรายงาน

รายชื่อหน่วยงานที่รอการยืนยัน

# รายชื่อหน่วยงาน ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน รอการยืนยัน
1 คลินิกฝากครรภ์ นางวีนัส ฉัตรชลอลักษณ์ 26
2 ห้องคลอด นางวีนัส ฉัตรชลอลักษณ์ 12
3 ทันตกรรม นางอรุณี ธนะรุ่ง 9
4 คลินิกส่งเสริมสุขภาพเด็กดี นางบุษบา อรรถาวีร์ 7
5 Health Plaza น.ส.วรลักษณ์ คงหนู 7
6 งานทารกแรกเกิดวิกฤต นางจุฑารัตน์ สนุกแสน 5
7 หอผู้ป่วยพิเศษ 4 นางวรรณา สิงห์เมือง 4
8 ห้อง Lab / X-ray น.ส.ปรินดา ภัทรโชคชัย 4
9 งานอาคารสถานที่/หน่วยช่าง ส.อ.ฉนวน แสงสอาด 3
10 งานโภชนาการ น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา 3
11 งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ) น.ส.อุษณีย์ ทะจักร์ 3
12 งานหอผู้ป่วยใน ตึก 1 น.ส.ศิริวดี ชุ่มจิต 2
13 งานห้องผ่าตัด น.ส.ธัญลักษณ์ สุวรรณโณ 2
14 ห้องยา นายจารุต อนันตวิริยา 2
15 งานประกันสุขภาพ นางกุลจิตร อำนวยสินสิริ 2
16 งานบุคลากร น.ส.ฐิติวรรณ ศรีสุวรรณ 1
รวม 92

รายชื่อผู้รายงานความเสี่ยงมากที่สุดประจำเดือน

* นับจากวันที่รายงานความเสี่ยง

เดือน สิงหาคม 2562 ค้นหารายเดือน
# รายชื่อผู้รายงานความเสี่ยง จำนวนครั้ง
1 น.ส.สุทธารัตน์ แป้นลาภ 9
2 นางนันทวัน ธัญปราณีตกุล 7
3 นางกรุณา คอละมัย 6
4 นางธนาวดี พฤกษวรรณกุล 4
5 น.ส.ภาวิณี เต็มทวี 4
6 น.ส.สุธิดา (จ้างเหมา) ชมชื่น 2
7 นายนที น้อยเศรษฐี 2
8 น.ส.รุ่งนภา พฤกษา 2
9 นางมุขดา ธนันทา 2
10 น.ส.สุนทราภรณ์ น้อมภักดี 2
11 น.ส.ภัทรภร ตั้งทวีวัฒนา 2
12 น.ส.เขมจิรา เอี่ยมสุขประเสริฐ 2
13 น.ส.สุภาภรณ์ ผาจวง 2
14 น.ส.ชฎารัตน์ เหลืองอร่าม 2
15 น.ส.ทัศนียพร คำดี 2
16 นางสมจิตร ศรีสุวรรณ์ 1
17 นางเบญจมาภรณ์ จานทอง 1
18 นางวิมล มิตรนิโยดม 1
19 น.ส.ศิริวดี ชุ่มจิต 1
20 นางพัชรา เทพทิตย์ 1
21 นางวรรณา สิงห์เมือง 1
22 น.ส.อรุณโรจน์ เนี๊ยะอั๋น 1
23 นายนิธิฤทธิ์ เจริญสกุลมณีเกิด 1
24 นางมยุรี จันทร์เทศ 1
25 น.ส.จงรักษ์ ช่วยรัมย์ 1
26 นายจารุวัฒน์ มิตรมาก 1
27 น.ส.พรพรรษา บุญยัง 1
รวม 62

รายชื่อหน่วยงานที่ไม่เคยรายงานความเสี่ยง

* นับจากวันที่รายงานความเสี่ยง

เดือน สิงหาคม 2562 ค้นหารายเดือน
# รายชื่อหน่วยงาน ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน
1 คลินิกฝากครรภ์ นางวีนัส ฉัตรชลอลักษณ์
2 ห้องยา นายจารุต อนันตวิริยา
3 งานโภชนาการ น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา
4 งานการเงิน นางกุลจิตร อำนวยสินสิริ
5 งานพัสดุ น.ส.อุษณีย์ ทะจักร์
6 Health Plaza น.ส.วรลักษณ์ คงหนู
7 งานบุคลากร น.ส.ฐิติวรรณ ศรีสุวรรณ
8 หน่วยจ่ายกลาง นางจิตรา ศุขวงษ์
9 คัดกรอง นางผุสนีย์ จีมีโน่