ระบบบริหารและจัดการความเสี่ยง
ศูนย์อนามัยที่ 5

ระบบรายงาน

รายชื่อหน่วยงานที่รอการยืนยัน

# รายชื่อหน่วยงาน ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน รอการยืนยัน
1 ทันตกรรม นางอรุณี ธนะรุ่ง 30
2 Health Plaza นายกมล มัยรัตน์ 13
3 ห้องยา นายจารุต อนันตวิริยา 10
4 งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ) นางอุษณีย์ ขาวเหลือง 10
5 ห้องคลอด นางวีนัส ฉัตรชลอลักษณ์ 9
6 คลินิกตรวจโรคเด็ก น.ส.จิตติมา ธาราพันธ์ 8
7 คลินิกส่งเสริมสุขภาพเด็กดี นางบุษบา อรรถาวีร์ 7
8 ห้อง Lab / X-ray น.ส.ปรินดา ภัทรโชคชัย 5
9 งานพัสดุ นางอุษณีย์ ขาวเหลือง 5
10 งานบุคลากร น.ส.ฐิติวรรณ ศรีสุวรรณ 4
11 งานโภชนาการ น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา 3
12 หน่วยจ่ายกลาง นางเบญจา พึ่งอุบล 3
13 คลินิกส่งเสริม น.ส.จิตติมา ธาราพันธ์ 2
14 คลินิกฝากครรภ์ นางวิภาพรรณ ทรัพย์ประเสริฐ 1
15 คลินิกนรีเวช น.ส.จิตติมา ธาราพันธ์ 1
16 งานประกันสุขภาพ นางกุลจิตร อำนวยสินสิริ 1
รวม 112

รายชื่อผู้รายงานความเสี่ยงมากที่สุดประจำเดือน

* นับจากวันที่รายงานความเสี่ยง

เดือน สิงหาคม 2563 ค้นหารายเดือน
# รายชื่อผู้รายงานความเสี่ยง จำนวนครั้ง
1 น.ส.สุภาภรณ์ ผาจวง 2
2 น.ส.ทิพวรรณ โพธิ 1
3 นางณัชชนม์ โชติมา 1
รวม 4

รายชื่อหน่วยงานที่ไม่เคยรายงานความเสี่ยง

* นับจากวันที่รายงานความเสี่ยง

เดือน สิงหาคม 2563 ค้นหารายเดือน
# รายชื่อหน่วยงาน ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน
1 ให้คำปรึกษา นางบุญปลูก สุทธิผล
2 ห้องฉุกเฉิน นางนันทวัน ธัญปราณีตกุล
3 คลินิกฝากครรภ์ นางวิภาพรรณ ทรัพย์ประเสริฐ
4 คลินิกส่งเสริม น.ส.จิตติมา ธาราพันธ์
5 คลินิกนรีเวช น.ส.จิตติมา ธาราพันธ์
6 คลินิกตรวจโรคเด็ก น.ส.จิตติมา ธาราพันธ์
7 งานทารกแรกเกิดวิกฤต นางจุฑารัตน์ สนุกแสน
8 งานหอผู้ป่วยใน ตึก 1 น.ส.ศิริวดี ชุ่มจิต
9 หอผู้ป่วยพิเศษ 4 นางวรรณา สิงห์เมือง
10 เวชระเบียนและห้องบัตร นายจารุวัฒน์ มิตรมาก
11 งานอาคารสถานที่/หน่วยช่าง ส.อ.ฉนวน แสงสอาด
12 ทันตกรรม นางอรุณี ธนะรุ่ง
13 แพทย์แผนไทย นายนที น้อยเศรษฐี
14 ห้องยา นายจารุต อนันตวิริยา
15 งานโภชนาการ น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา
16 ห้อง Lab / X-ray น.ส.ปรินดา ภัทรโชคชัย
17 งานการเงิน นางกุลจิตร อำนวยสินสิริ
18 งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ) นางอุษณีย์ ขาวเหลือง
19 งานพัสดุ นางอุษณีย์ ขาวเหลือง
20 งานประกันสุขภาพ นางกุลจิตร อำนวยสินสิริ
21 Health Plaza นายกมล มัยรัตน์
22 งานบุคลากร น.ส.ฐิติวรรณ ศรีสุวรรณ
23 หน่วยจ่ายกลาง นางเบญจา พึ่งอุบล
24 คัดกรอง น.ส.จิตติมา ธาราพันธ์
25 คลินิกนมแม่ น.ส.จิตติมา ธาราพันธ์