ระบบบริหารและจัดการความเสี่ยง
ศูนย์อนามัยที่ 5

ระบบรายงาน

รายชื่อหน่วยงานที่รอการยืนยัน

# รายชื่อหน่วยงาน ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน รอการยืนยัน
1 งานพัสดุ นางอุษณีย์ ขาวเหลือง 6
2 คลินิกส่งเสริมสุขภาพเด็กดี นางบุษบา อรรถาวีร์ 3
3 คลินิกส่งเสริม น.ส.จิตติมา ธาราพันธ์ 2
4 งานหอผู้ป่วยใน ตึก 1 น.ส.ศิริวดี ชุ่มจิต 2
5 งานอาคารสถานที่/หน่วยช่าง ส.อ.ฉนวน แสงสอาด 2
6 ให้คำปรึกษา น.ส.รุ่งนภา พฤกษา 1
7 คลินิกตรวจโรคเด็ก น.ส.จิตติมา ธาราพันธ์ 1
8 หอผู้ป่วยพิเศษ 4 นางวรรณา สิงห์เมือง 1
9 เวชระเบียนและห้องบัตร นายจารุวัฒน์ มิตรมาก 1
10 ห้องยา นายจารุต อนันตวิริยา 1
11 หน่วยจ่ายกลาง น.ส.เบญจา พึ่งอุบล 1
12 คัดกรอง น.ส.จิตติมา ธาราพันธ์ 1
รวม 22

รายชื่อผู้รายงานความเสี่ยงมากที่สุดประจำเดือน

* นับจากวันที่รายงานความเสี่ยง

เดือน มกราคม 2564 ค้นหารายเดือน
# รายชื่อผู้รายงานความเสี่ยง จำนวนครั้ง
1 นางพัชรา เทพทิตย์ 6
2 นางวรรณา สิงห์เมือง 5
3 น.ส.ทิพวรรณ โพธิ 3
4 นางวิมล มิตรนิโยดม 2
5 นางวิภาพรรณ ทรัพย์ประเสริฐ 2
6 น.ส.ภัทรภร ตั้งทวีวัฒนา 2
7 นางกรกนก นาเครือ 2
8 น.ส.รุ่งนภา พฤกษา 2
9 นางศรีไพร คชชา 2
10 นางสุกัญญา อนุอัน 1
11 น.ส.สุดา ตังกานนท์ 1
12 น.ส.เบญจวรรณ ชุนเกษา 1
13 น.ส.วราภรณ์ ภู่ระหงษ์ 1
14 น.ส.เบญจา พึ่งอุบล 1
15 นางประทิน โชคโภคาสมบัติ 1
16 น.ส.มาริณี อยู่ดี 1
17 นางวิไลรัตน์ สัมฤทธิ์ 1
18 นายนที น้อยเศรษฐี 1
19 นางพิศมัย ฮะเหยี่ยว 1
20 น.ส.แก้วสวรรค์ สำลีพันธ์ 1
21 นางพันธุ์ทิพย์ ภักดีพัฒนาทร 1
22 นางอัฐภิญญา พุทธวงศ์ 1
23 น.ส.สุนทราภรณ์ น้อมภักดี 1
รวม 40

รายชื่อหน่วยงานที่ไม่เคยรายงานความเสี่ยง

* นับจากวันที่รายงานความเสี่ยง

เดือน มกราคม 2564 ค้นหารายเดือน
# รายชื่อหน่วยงาน ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน
1 ห้องฉุกเฉิน นางนันทวัน ธัญปราณีตกุล
2 คลินิกนรีเวช น.ส.จิตติมา ธาราพันธ์
3 งานทารกแรกเกิดวิกฤต นางจุฑารัตน์ สนุกแสน
4 งานอาคารสถานที่/หน่วยช่าง ส.อ.ฉนวน แสงสอาด
5 งานห้องผ่าตัด น.ส.สุภาภรณ์ ผาจวง
6 งานโภชนาการ นางพัชรี วงศ์ษา
7 ห้อง Lab / X-ray น.ส.ปรินดา ภัทรโชคชัย
8 งานพัสดุ นางอุษณีย์ ขาวเหลือง
9 งานประกันสุขภาพ นางกุลจิตร อำนวยสินสิริ
10 Health Plaza นายกมล มัยรัตน์
11 คลินิกนมแม่ น.ส.จิตติมา ธาราพันธ์