ระบบบริหารและจัดการความเสี่ยง
ศูนย์อนามัยที่ 5

ระบบรายงาน

รายชื่อหน่วยงานที่รอการยืนยัน

# รายชื่อหน่วยงาน ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน รอการยืนยัน
1 งานทารกแรกเกิดวิกฤต นางจุฑารัตน์ สนุกแสน 12
2 หอผู้ป่วยพิเศษ 4 นางสุวรรณี นาคะ 5
3 คลินิกตรวจโรคเด็ก นางผุสนีย์ จีมีโน่ 3
4 งานอาคารสถานที่/หน่วยช่าง ส.อ.ฉนวน แสงสอาด 3
5 คลินิกฝากครรภ์ นางวีนัส ฉัตรชลอลักษณ์ 2
6 เวชระเบียนและห้องบัตร นายจารุวัฒน์ มิตรมาก 2
7 งานโภชนาการ น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา 2
8 ให้คำปรึกษา นางบุญปลูก สุทธิผล 1
9 คลินิกส่งเสริมสุขภาพเด็กดี นางบุษบา อรรถาวีร์ 1
10 คลินิกส่งเสริม นางสุภาวดี วุฒิภาพ 1
11 คลินิกนรีเวช นางผุสนีย์ จีมีโน่ 1
12 งานหอผู้ป่วยใน ตึก 1 นางสุวรรณี นาคะ 1
13 ทันตกรรม ทพญ.อรุณี ธนะรุ่ง 1
14 งานประกันสุขภาพ นางกุลจิตร อำนวยสินสิริ 1
15 งานบุคลากร น.ส.ฐิติวรรณ ศรีสุวรรณ 1
16 หน่วยจ่ายกลาง นางจิตรา ศุขวงษ์ 1
รวม 38

รายชื่อหน่วยงานที่ไม่เคยรายงานความเสี่ยง

* นับจากวันที่รายงานความเสี่ยง

เดือน ตุลาคม 2561 ค้นหารายเดือน
# รายชื่อหน่วยงาน ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน
1 ให้คำปรึกษา นางบุญปลูก สุทธิผล
2 ห้องฉุกเฉิน นางนันทวัน ธัญปราณีตกุล
3 คลินิกส่งเสริมสุขภาพเด็กดี นางบุษบา อรรถาวีร์
4 คลินิกส่งเสริม นางสุภาวดี วุฒิภาพ
5 งานทารกแรกเกิดวิกฤต นางจุฑารัตน์ สนุกแสน
6 งานหอผู้ป่วยใน ตึก 1 นางสุวรรณี นาคะ
7 งานอาคารสถานที่/หน่วยช่าง ส.อ.ฉนวน แสงสอาด
8 งานห้องผ่าตัด น.ส.ธัญลักษณ์ สุวรรณโณ
9 ทันตกรรม ทพญ.อรุณี ธนะรุ่ง
10 แพทย์แผนไทย นายนที น้อยเศรษฐี
11 ห้องยา นายจารุต อนันตวิริยา
12 งานโภชนาการ น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา
13 ห้อง Lab / X-ray น.ส.ปรินดา ภัทรโชคชัย
14 งานการเงิน นางกุลจิตร อำนวยสินสิริ
15 งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ) น.ส.อุษณีย์ ทะจักร์
16 งานพัสดุ น.ส.อุษณีย์ ทะจักร์
17 งานประกันสุขภาพ นางกุลจิตร อำนวยสินสิริ
18 Health Plaza น.ส.วรลักษณ์ คงหนู
19 งานบุคลากร น.ส.ฐิติวรรณ ศรีสุวรรณ
20 หน่วยจ่ายกลาง นางจิตรา ศุขวงษ์
21 คัดกรอง นางผุสนีย์ จีมีโน่
22 คลินิกนมแม่ น.ส.สุทธารัตน์ แป้นลาภ