ระบบบริหารและจัดการความเสี่ยง
ศูนย์อนามัยที่ 5

ระบบรายงาน

รายชื่อหน่วยงานที่รอการยืนยัน

# รายชื่อหน่วยงาน ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน รอการยืนยัน
1 คลินิกส่งเสริมสุขภาพเด็กดี นางบุษบา อรรถาวีร์ 9
2 คลินิกส่งเสริม น.ส.จิตติมา ธาราพันธ์ 9
3 งานหอผู้ป่วยใน ตึก 1 น.ส.ศิริวดี ชุ่มจิต 9
4 งานพัสดุ นางอุษณีย์ ขาวเหลือง 7
5 หน่วยจ่ายกลาง น.ส.เบญจา พึ่งอุบล 7
6 คลินิกฝากครรภ์ นางวิภาพรรณ ทรัพย์ประเสริฐ 6
7 ห้องฉุกเฉิน นางนันทวัน ธัญปราณีตกุล 3
8 ห้องคลอด นางอมรศรี พังเครือ 3
9 คัดกรอง น.ส.จิตติมา ธาราพันธ์ 3
10 ให้คำปรึกษา น.ส.รุ่งนภา พฤกษา 2
11 คลินิกตรวจโรคเด็ก น.ส.จิตติมา ธาราพันธ์ 2
12 งานทารกแรกเกิดวิกฤต นางจุฑารัตน์ สนุกแสน 2
13 งานอาคารสถานที่/หน่วยช่าง ส.อ.ฉนวน แสงสอาด 2
14 Health Plaza นายกมล มัยรัตน์ 2
15 คลินิกนรีเวช น.ส.จิตติมา ธาราพันธ์ 1
16 หอผู้ป่วยพิเศษ 4 นางวรรณา สิงห์เมือง 1
17 ทันตกรรม นางอรุณี ธนะรุ่ง 1
18 แพทย์แผนไทย นายนที น้อยเศรษฐี 1
19 งานโภชนาการ นางพัชรี วงศ์ษา 1
รวม 71

รายชื่อผู้รายงานความเสี่ยงมากที่สุดประจำเดือน

* นับจากวันที่รายงานความเสี่ยง

เดือน มีนาคม 2564 ค้นหารายเดือน
# รายชื่อผู้รายงานความเสี่ยง จำนวนครั้ง
1 น.ส.สุภาภรณ์ ผาจวง 17
2 นางมุขดา ธนันทา 5
3 นางกรุณา คอละมัย 3
4 นางนันทวัน ธัญปราณีตกุล 3
5 นางธนาวดี พฤกษวรรณกุล 2
6 นางพาณี เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 2
7 นางวิมล มิตรนิโยดม 2
8 นางนิตยา วัดสิงห์ 2
9 น.ส.พรพิมล รักพงษ์ไทย 2
10 น.ส.ยุพา บุตรเล็ก 1
11 น.ส.เบญจา พึ่งอุบล 1
12 นางสมจิตร ศรีสุวรรณ์ 1
13 น.ส.จงรักษ์ ช่วยรัมย์ 1
14 น.ส.นิตยา วงษ์แตงอ่อน 1
15 น.ส.กรรณิการ์ จันทร์หลิน 1
16 น.ส.แสงระวี ตระกูลพงษ์ 1
รวม 45

รายชื่อหน่วยงานที่ไม่เคยรายงานความเสี่ยง

* นับจากวันที่รายงานความเสี่ยง

เดือน มีนาคม 2564 ค้นหารายเดือน
# รายชื่อหน่วยงาน ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน
1 คลินิกฝากครรภ์ นางวิภาพรรณ ทรัพย์ประเสริฐ
2 งานหอผู้ป่วยใน ตึก 1 น.ส.ศิริวดี ชุ่มจิต
3 เวชระเบียนและห้องบัตร นายจารุวัฒน์ มิตรมาก
4 งานอาคารสถานที่/หน่วยช่าง ส.อ.ฉนวน แสงสอาด
5 ทันตกรรม นางอรุณี ธนะรุ่ง
6 แพทย์แผนไทย นายนที น้อยเศรษฐี
7 ห้องยา นายจารุต อนันตวิริยา
8 งานโภชนาการ นางพัชรี วงศ์ษา
9 ห้อง Lab / X-ray น.ส.ปรินดา ภัทรโชคชัย
10 งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ) น.ส.ฐิติวรรณ ศรีสุวรรณ
11 งานพัสดุ นางอุษณีย์ ขาวเหลือง
12 งานบุคลากร น.ส.ฐิติวรรณ ศรีสุวรรณ
13 คัดกรอง น.ส.จิตติมา ธาราพันธ์
14 คลินิกนมแม่ น.ส.จิตติมา ธาราพันธ์