ระบบบริหารและจัดการความเสี่ยง
ศูนย์อนามัยที่ 5

รายชื่อผู้รายงานความเสี่ยงมากที่สุดประจำเดือน * นับจากวันที่รายงานความเสี่ยง

ระหว่าง 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

# รายชื่อผู้รายงานความเสี่ยง จำนวนครั้ง
1 น.ส.สุภาภรณ์ ผาจวง 17
2 นางมุขดา ธนันทา 5
3 นางกรุณา คอละมัย 3
4 นางนันทวัน ธัญปราณีตกุล 3
5 นางธนาวดี พฤกษวรรณกุล 2
6 นางพาณี เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 2
7 นางวิมล มิตรนิโยดม 2
8 นางนิตยา วัดสิงห์ 2
9 น.ส.พรพิมล รักพงษ์ไทย 2
10 น.ส.ยุพา บุตรเล็ก 1
11 น.ส.เบญจา พึ่งอุบล 1
12 นางสมจิตร ศรีสุวรรณ์ 1
13 น.ส.จงรักษ์ ช่วยรัมย์ 1
14 น.ส.นิตยา วงษ์แตงอ่อน 1
15 น.ส.กรรณิการ์ จันทร์หลิน 1
16 น.ส.แสงระวี ตระกูลพงษ์ 1
รวม 45