ระบบบริหารและจัดการความเสี่ยง
ศูนย์อนามัยที่ 5

รายชื่อหน่วยงานที่ไม่เคยรายงานความเสี่ยง * นับจากวันที่รายงานความเสี่ยง

ระหว่าง 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

# รายชื่อหน่วยงาน ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน
1 คลินิกฝากครรภ์ นางวิภาพรรณ ทรัพย์ประเสริฐ
2 งานหอผู้ป่วยใน ตึก 1 น.ส.ศิริวดี ชุ่มจิต
3 เวชระเบียนและห้องบัตร นายจารุวัฒน์ มิตรมาก
4 งานอาคารสถานที่/หน่วยช่าง ส.อ.ฉนวน แสงสอาด
5 ทันตกรรม นางอรุณี ธนะรุ่ง
6 แพทย์แผนไทย นายนที น้อยเศรษฐี
7 ห้องยา นายจารุต อนันตวิริยา
8 งานโภชนาการ นางพัชรี วงศ์ษา
9 ห้อง Lab / X-ray น.ส.ปรินดา ภัทรโชคชัย
10 งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ) น.ส.ฐิติวรรณ ศรีสุวรรณ
11 งานพัสดุ นางอุษณีย์ ขาวเหลือง
12 งานบุคลากร น.ส.ฐิติวรรณ ศรีสุวรรณ
13 คัดกรอง น.ส.จิตติมา ธาราพันธ์
14 คลินิกนมแม่ น.ส.จิตติมา ธาราพันธ์