ระบบส่งงานพิมพ์หนังสือราชการ

แสดง 1 ถึง 20 จาก 648 ผลลัพธ์

ระบบส่งงานพิมพ์หนังสือราชการ :- ศูนย์อนามัยที่ 5

ลำดับประเภทชั้นความเร็วเรื่องสถานะ
 
 
 
1หนังสือราชการธรรมดาขอส่งหนังสือรับรองมาตรฐาน
เมื่อ 22 มีนาคม 2561 โดย นางสุภาภรณ์ หลักรอด
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2หนังสือราชการธรรมดาตอบรับเข้าประชุม
เมื่อ 21 มีนาคม 2561 โดย นางมาลี ชัยมังคโล
ดำเนินการเสร็จสิ้น
3หนังสือราชการด่วนแจ้งผลการคัดเลือกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ผ่านการประเมินจังหวัดยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสในทารกแรกเกิด
เมื่อ 21 มีนาคม 2561 โดย น.ส.จารุณี จตุรพรเพิ่ม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
4หนังสือราชการธรรมดาขอส่งรายงานยาเสพติดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
เมื่อ 21 มีนาคม 2561 โดย น.ส.ธัญญธร ยิ่งยงคูณ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
5หนังสือราชการธรรมดาตอบรับเข้าร่วมประชุม
เมื่อ 21 มีนาคม 2561 โดย นางจรรยา สืบนุช
ดำเนินการเสร็จสิ้น
6หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญโรงเรียนเข้าร่วมนำเสนอผลงาน “โรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการ”
เมื่อ 20 มีนาคม 2561 โดย นางพัชรี วงศ์ษา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
7หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานผ่านการจัดนิทรรศการ “โรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการ”
เมื่อ 20 มีนาคม 2561 โดย นางพัชรี วงศ์ษา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
8หนังสือราชการด่วนมากขอให้ตัดโอนงบประมาณของศูนย์อนามัยที่ 5
เมื่อ 20 มีนาคม 2561 โดย น.ส.น้ำผึ้ง กลิ่นด้วง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
9หนังสือราชการธรรมดาขอความร่วมมือดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการสาวไทยแก้มแดง ด้วยวิตามินแสนวิเศษ ราชบุรี
เมื่อ 20 มีนาคม 2561 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
10หนังสือราชการธรรมดาแบบแปลนที่พักรวมมูลฝอยในโรงพยาบาล
เมื่อ 20 มีนาคม 2561 โดย น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
11หนังสือราชการธรรมดาขอความร่วมมือดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการสาวไทยแก้มแดง ด้วยวิตามินแสนวิเศษ เพชรบุรี
เมื่อ 20 มีนาคม 2561 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
12หนังสือราชการธรรมดาขออนุเคราะห์ข้อมูลภาวะโภชนาการนักเรียน
เมื่อ 20 มีนาคม 2561 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
13หนังสือราชการธรรมดาขอให้แจ้งปรับราคาค่าชุดทดสอบ SI2
เมื่อ 19 มีนาคม 2561 โดย นางโสภา สวนส้มจีน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
14หนังสือราชการด่วนมากขอสนับสนุนใบประกาศเกียรติคุณรับรองถนนอาหารปลอดภัย
เมื่อ 19 มีนาคม 2561 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์
ดำเนินการเสร็จสิ้น
15หนังสือราชการธรรมดาขอส่งผลการปฏิบัติงานเดือน กุมภาพันธ์ 2561
เมื่อ 19 มีนาคม 2561 โดย นางจรรยา วงษ์วัย
ดำเนินการเสร็จสิ้น
16หนังสือราชการด่วนขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุม
เมื่อ 19 มีนาคม 2561 โดย นายวุฒินันต์ กลิ่นสุคนธ์
ดำเนินการเสร็จสิ้น
17หนังสือราชการด่วนขอจัดจ้างตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำประปา และน้ำบริโภค
เมื่อ 19 มีนาคม 2561 โดย น.ส.มัตติกา ยงอยู่
ดำเนินการเสร็จสิ้น
18คำสั่งธรรมดาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบเพื่อต่อสัญญาและเพิ่มค่าจ้างประจำปี และมอบหมายผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมินผลปฏิบัติราชการ สำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป และลูกจ้างชั่วคราว ที่อยู่ในบังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ 2561
เมื่อ 19 มีนาคม 2561 โดย น.ส.ชวัลรัตน์ แสงบรรจง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
19คำสั่งธรรมดาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี และมอบหมายผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมินผลปฏิบัติราชการ สำหรับพนักงานราชการที่อยู่ในบังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ 2561
เมื่อ 19 มีนาคม 2561 โดย น.ส.ชวัลรัตน์ แสงบรรจง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
20หนังสือราชการธรรมดาขอ Username/Password สำหรับระบบระบบการส่งข้อมูลผู้ป่วยนอกรายบุคคล และข้อมูลการให้บริการส่งเสริมป้องกันโรค ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เมื่อ 19 มีนาคม 2561 โดย นางจรรยา วงษ์วัย
ดำเนินการเสร็จสิ้น