ระบบส่งงานพิมพ์หนังสือราชการ

แสดง 1 ถึง 20 จาก 1,341 ผลลัพธ์

ระบบส่งงานพิมพ์หนังสือราชการ :- ศูนย์อนามัยที่ 5

ลำดับประเภทชั้นความเร็วเรื่องสถานะ
 
 
 
1หนังสือราชการธรรมดาแจ้งชื่อและส่งตัวข้าราชการเข้าร่วมอบรมห้องฝึกอบรมโปรแกรมบริหารครุภัณฑ์
เมื่อ 19 ตุลาคม 2561 โดย นายวรพล เอี่ยมช้อย
รอดำเนินการ
2หนังสือราชการด่วนมากส่งชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม
เมื่อ 19 ตุลาคม 2561 โดย น.ส.ดลฤดี แก้วสวาท
รอดำเนินการ
3หนังสือราชการธรรมดาขอส่งสำเนาเวชระเบียน ด.ช.มานเมตต์ พัฒนาพฤกษา
เมื่อ 19 ตุลาคม 2561 โดย นางจรรยา วงษ์วัย
รอดำเนินการ
4หนังสือราชการด่วนที่สุดการอบรมหลักสูตร การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 3 ระยะที่ 2
เมื่อ 19 ตุลาคม 2561 โดย น.ส.อภิวัน มั้นงาม
รอดำเนินการ
5หนังสือราชการด่วนตอบรับเข้าประชุม
เมื่อ 18 ตุลาคม 2561 โดย นางมาลี ชัยมังคโล
รอดำเนินการ
6หนังสือราชการด่วนที่สุดตอบการสำรวจทรัพย์สินทางปัญญากรมอนามัย
เมื่อ 18 ตุลาคม 2561 โดย ดร.เกษณี โคกตาทอง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
7หนังสือราชการธรรมดาขอตรวจสอบข้อมูลคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติ
เมื่อ 18 ตุลาคม 2561 โดย นายจารุวัฒน์ มิตรมาก
รอดำเนินการ
8หนังสือราชการธรรมดาขอส่งผลการปฏิบัติงานเดือน กันยายน พ.ศ.2561
เมื่อ 18 ตุลาคม 2561 โดย นางจรรยา วงษ์วัย
ดำเนินการเสร็จสิ้น
9หนังสือราชการธรรมดาขอส่งผลการดำเนินการปรับปรุงในส่วนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานER รพ.ส่งเสริมฯ ศูนย์อนามัยที่5
เมื่อ 18 ตุลาคม 2561 โดย นางจรรยา วงษ์วัย
ดำเนินการเสร็จสิ้น
10หนังสือราชการธรรมดาขอความอนุเคราะสอบเทียบเครื่องมือแพทย์และตรวจวิศกรรมความปลอดภัย
เมื่อ 18 ตุลาคม 2561 โดย นางจิตรา ศุขวงษ์
ดำเนินการเสร็จสิ้น
11หนังสือราชการด่วนการอบรมหลักสูตร การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 3 ระยะที่ 2 สำหรับโรงพยาบาลดำเนินสะดวก
เมื่อ 18 ตุลาคม 2561 โดย นายสุนทร อุ่มเอิบ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
12คำสั่งธรรมดาการกำหนดงานและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในศูนย์อนามัยที่ 5
เมื่อ 18 ตุลาคม 2561 โดย นางกานต์ชนก อุบลบาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
13คำสั่งธรรมดามอบหมายข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
เมื่อ 18 ตุลาคม 2561 โดย นางกานต์ชนก อุบลบาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
14คำสั่งธรรมดามอบหมายบุคลากรปฏิบัติหน้าที่และหน่วยงานที่สังกัด
เมื่อ 18 ตุลาคม 2561 โดย นางกานต์ชนก อุบลบาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
15คำสั่งธรรมดาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ 5
เมื่อ 18 ตุลาคม 2561 โดย นางกานต์ชนก อุบลบาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
16หนังสือราชการด่วนขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการประชุมสัญจรองค์กรภาคีเครือข่ายชมรม
เมื่อ 17 ตุลาคม 2561 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์
ดำเนินการเสร็จสิ้น
17หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุม
เมื่อ 17 ตุลาคม 2561 โดย นางจรรยา สืบนุช
ดำเนินการเสร็จสิ้น
18หนังสือราชการด่วนเชิญเป็นวิทยากร
เมื่อ 17 ตุลาคม 2561 โดย น.ส.สกาวรัตน์ เทพรักษ์
รอดำเนินการ
19หนังสือราชการธรรมดาขอส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นคณะกรรมการ
เมื่อ 17 ตุลาคม 2561 โดย นางประทุมเมศ ภิรมย์รื่น
รอดำเนินการ
20หนังสือราชการธรรมดาขอเชิญประชุม
เมื่อ 17 ตุลาคม 2561 โดย นางประทุมเมศ ภิรมย์รื่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น