ระบบส่งงานพิมพ์หนังสือราชการ

แสดง 1 ถึง 20 จาก 1,761 ผลลัพธ์

ระบบส่งงานพิมพ์หนังสือราชการ :- ศูนย์อนามัยที่ 5

ลำดับประเภทชั้นความเร็วเรื่องสถานะ
 
 
 
1หนังสือราชการธรรมดาขอส่งข้อเสนอแนะการตรวจทานร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนครชัยศรี
เมื่อ 22 มกราคม 2562 โดย นายกานต์ เจิมพวงผล
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2หนังสือราชการด่วนขอสนับสนุนสื่อ
เมื่อ 22 มกราคม 2562 โดย น.ส.ดลฤดี แก้วสวาท
ดำเนินการเสร็จสิ้น
3หนังสือราชการธรรมดาส่งแบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท
เมื่อ 22 มกราคม 2562 โดย นายประดิภาส สุขเสาร์เกิด
ดำเนินการเสร็จสิ้น
4หนังสือราชการธรรมดาขออนุญาตใช้พื้นที่คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและจดโดเมน กรมอนามัย
เมื่อ 22 มกราคม 2562 โดย นายประดิภาส สุขเสาร์เกิด
ดำเนินการเสร็จสิ้น
5คำสั่งด่วนที่สุดเรื่อง การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติงาน
เมื่อ 22 มกราคม 2562 โดย น.ส.วรลักษณ์ คงหนู
ดำเนินการเสร็จสิ้น
6หนังสือราชการด่วนที่สุดขอส่งตัวข้าราชการเข้าร่วมประชุม
เมื่อ 21 มกราคม 2562 โดย นายวุฒินันต์ กลิ่นสุคนธ์
ดำเนินการเสร็จสิ้น
7หนังสือราชการธรรมดาขอส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรม
เมื่อ 21 มกราคม 2562 โดย นางกรกนก นาเครือ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
8หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญร่วมโครงการรณรงค์ "ปลอดฝุ่น ปอดดี" เขตสุขภาพที่ 5
เมื่อ 21 มกราคม 2562 โดย น.ส.อุบล จันทร์เพชร
ดำเนินการเสร็จสิ้น
9หนังสือราชการธรรมดาขอเชิญประชุม
เมื่อ 21 มกราคม 2562 โดย นางมาลี ชัยมังคโล
ดำเนินการเสร็จสิ้น
10หนังสือราชการด่วน ขอเชิญวิทยากร
เมื่อ 21 มกราคม 2562 โดย นางมาลี ชัยมังคโล
ดำเนินการเสร็จสิ้น
11หนังสือราชการด่วนขอเชิญเข้าร่วมเป็นเครือข่ายโครงการวิจัย
เมื่อ 21 มกราคม 2562 โดย น.ส.จิตติมา ธาราพันธ์
ดำเนินการเสร็จสิ้น
12หนังสือราชการธรรมดาขอส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาครั้งแรก (RF09-02)
เมื่อ 21 มกราคม 2562 โดย น.ส.จิตติมา ธาราพันธ์
ดำเนินการเสร็จสิ้น
13หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญร่วมกิจกรรมและขอความร่วมมือการรณรงค์
เมื่อ 20 มกราคม 2562 โดย นายธนชีพ พีระธรณิศร์
ดำเนินการเสร็จสิ้น
14หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเรียนเชิญท่านเป็นประธานเปิดงาน
เมื่อ 20 มกราคม 2562 โดย นายธนชีพ พีระธรณิศร์
ดำเนินการเสร็จสิ้น
15หนังสือราชการด่วนขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังคุณภาพเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนในครัวเรือน ปี ๒๕๖๒
เมื่อ 20 มกราคม 2562 โดย นางพัชรี วงศ์ษา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
16หนังสือราชการด่วนขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังคุณภาพเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนในครัวเรือน ปี ๒๕๖๒
เมื่อ 20 มกราคม 2562 โดย นางพัชรี วงศ์ษา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
17หนังสือราชการด่วนขอส่งบุคลากรเข้าร่วม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ฯ
เมื่อ 20 มกราคม 2562 โดย นางพัชรี วงศ์ษา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
18หนังสือราชการด่วนขอส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมผู้นำองค์กรในสถานประกอบการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาวไทยแก้มแดง
เมื่อ 20 มกราคม 2562 โดย นางพัชรี วงศ์ษา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
19หนังสือราชการด่วนขอส่งบุคลากรเข้าร่วมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
เมื่อ 20 มกราคม 2562 โดย นางพัชรี วงศ์ษา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
20คำสั่งธรรมดาเรื่อง มอบหมายบุคลากรปฏิบัติหน้าที่
เมื่อ 17 มกราคม 2562 โดย น.ส.ชวัลรัตน์ แสงบรรจง
ดำเนินการเสร็จสิ้น