ระบบส่งงานพิมพ์หนังสือราชการ

แสดง 1 ถึง 20 จาก 1,071 ผลลัพธ์

ระบบส่งงานพิมพ์หนังสือราชการ :- ศูนย์อนามัยที่ 5

ลำดับประเภทชั้นความเร็วเรื่องสถานะ
 
 
 
1คำสั่งธรรมดาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการและพิจารณาการเบิกจ่าย เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร
เมื่อ 19 กรกฏาคม 2561 โดย น.ส.ชวัลรัตน์ แสงบรรจง
รอดำเนินการ
2หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญรับโล่ระดับเขต และเข้าร่วมประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว และการนำเสนอนวัตกรรม เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามแนวทาง A๒IM
เมื่อ 19 กรกฏาคม 2561 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง
รอดำเนินการ
3หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญรับโล่ระดับเขต และเข้าร่วมประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว และการนำเสนอนวัตกรรม เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามแนวทาง A๒IM
เมื่อ 19 กรกฏาคม 2561 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง
รอดำเนินการ
4หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญรับโล่ระดับเขต และเข้าร่วมประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว และการนำเสนอนวัตกรรม เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามแนวทาง A๒IM
เมื่อ 19 กรกฏาคม 2561 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง
รอดำเนินการ
5หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญรับโล่ระดับเขต และเข้าร่วมประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว และการนำเสนอนวัตกรรม เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามแนวทาง A๒IM
เมื่อ 19 กรกฏาคม 2561 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง
รอดำเนินการ
6หนังสือราชการธรรมดาขอส่งสำเนาเวชระเบียน ด.ญ.ธัญพร คำประภา
เมื่อ 19 กรกฏาคม 2561 โดย นางจรรยา วงษ์วัย
รอดำเนินการ
7หนังสือราชการด่วนที่สุดขอส่งชื่อผู้รับโล่ระดับเขตสุขภาพที่ ๕ และผู้เข้าประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว และการนำเสนอวัตกรรม เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตามแนวทาง A๒IM
เมื่อ 19 กรกฏาคม 2561 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง
รอดำเนินการ
8หนังสือราชการธรรมดาส่งคืนรถยนต์
เมื่อ 19 กรกฏาคม 2561 โดย ส.อ.ฉนวน แสงสอาด
ดำเนินการเสร็จสิ้น
9หนังสือราชการธรรมดาการลงนามในบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560
เมื่อ 19 กรกฏาคม 2561 โดย น.ส.วันนิดา แก้วแกมสุวรรณ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
10หนังสือราชการธรรมดาขอเบิกประกาศนียบัตร GREEN & CLEAN Hospital
เมื่อ 19 กรกฏาคม 2561 โดย น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
11หนังสือราชการด่วนขอเปลี่ยนวันลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเสริมพลังและติดตามการดำเนินงานของแกนนำวัยรุ่นสูงดีสมส่วนมีทักษะชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม สวนผึ้งวิทยา
เมื่อ 19 กรกฏาคม 2561 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
12หนังสือราชการด่วนที่สุดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางการพยาบาลเขตสุขภาพที่ ๕
เมื่อ 19 กรกฏาคม 2561 โดย นางณัชชนม์ โชติมา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
13หนังสือราชการธรรมดาขอส่งรายงานผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายของกรมอนามัย รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2560 – มิถุนายน 2561)
เมื่อ 18 กรกฏาคม 2561 โดย น.ส.น้ำผึ้ง กลิ่นด้วง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
14หนังสือราชการด่วนขอส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม
เมื่อ 18 กรกฏาคม 2561 โดย น.ส.ภภัสสร มุกดาเกษม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
15หนังสือราชการด่วนที่สุดเรื่อง ขอแจ้งการเปลี่ยนสถานที่ในการลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (ด่วนที่สุด)
เมื่อ 17 กรกฏาคม 2561 โดย น.ส.จุติพร ศรีแก้ว
ดำเนินการเสร็จสิ้น
16หนังสือราชการด่วนที่สุดเรื่อง ขอแจ้งการเปลี่ยนสถานที่ในการลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (ด่วนที่สุด)
เมื่อ 17 กรกฏาคม 2561 โดย น.ส.จุติพร ศรีแก้ว
ดำเนินการเสร็จสิ้น
17หนังสือราชการธรรมดาขอเบิกสื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
เมื่อ 17 กรกฏาคม 2561 โดย นางมาลี ชัยมังคโล
ดำเนินการเสร็จสิ้น
18หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญร่วมดำเนินการประชุมขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ พระคิลานุปัฏฐาก และวัดส่งเสริมสุขภาพ และติดตามเยี่ยมเสริมพลัง
เมื่อ 17 กรกฏาคม 2561 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
19หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุม
เมื่อ 17 กรกฏาคม 2561 โดย นางจรรยา สืบนุช
ดำเนินการเสร็จสิ้น
20หนังสือราชการด่วนมากขอส่งไปศึกษาดูงาน
เมื่อ 16 กรกฏาคม 2561 โดย น.ส.วาทิยา คำยอด
ดำเนินการเสร็จสิ้น