header
แสดง 1 ถึง 20 จาก 3,753 ผลลัพธ์

ระบบส่งงานพิมพ์หนังสือราชการ

ลำดับประเภทชั้นความเร็วเรื่องสถานะ
 
 
 
1หนังสือราชการธรรมดาขอส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ
เมื่อ 3 สิงหาคม 2563 โดย นางพเยาว์ พุกสุวรรณ กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มการพยาบาล
รอดำเนินการ
2หนังสือราชการด่วนที่สุดแจ้งชื่อและส่งตัวประชุม
เมื่อ 3 สิงหาคม 2563 โดย นายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
รอดำเนินการ
3หนังสือราชการด่วนที่สุดเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการพัฒนาบริการส่งเสริมสุขภาพภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่รองรับวิกฤตการณ์ระบาดของโรค COVID-19 และภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
เมื่อ 31 กรกฏาคม 2563 โดย นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน แผนงานและงบประมาณ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
4หนังสือราชการธรรมดาเชิญเป็นวิทยากร
เมื่อ 31 กรกฏาคม 2563 โดย นางพเยาว์ พุกสุวรรณ กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มการพยาบาล
รอดำเนินการ
5หนังสือราชการด่วนขอสนับสนุนประเมินมาตรฐานด้านอาคารและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
เมื่อ 31 กรกฏาคม 2563 โดย นางอมรศรี พังเครือ กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ งานหน่วยจ่ายกลางและซักฟอก-กลุ่มการพยาบาล
ดำเนินการเสร็จสิ้น
6หนังสือราชการธรรมดาขออนุญาตลงลายมือชื่อในใบรับรองมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย
เมื่อ 31 กรกฏาคม 2563 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
7หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ร่วมเยี่ยมติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังการฝึกอบรม “แม่ครัวอนามัย หัวใจรักเด็ก”
เมื่อ 31 กรกฏาคม 2563 โดย นางพัชรี วงศ์ษา กลุ่มงานโภชนาการและงานออกกำลังกาย งานโภชนาการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
8หนังสือราชการธรรมดาแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพน้ำเพื่อขอการรับรองพื้นที่น้ำประปาดื่มได้
เมื่อ 31 กรกฏาคม 2563 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
9หนังสือราชการธรรมดาขอส่งหนังสือรับรองผลการรักษาสภาพคุณภาพ "น้ำประปาดื่มได้"
เมื่อ 31 กรกฏาคม 2563 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
10หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญร่วมเยี่ยมติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังการฝึกอบรม “แม่ครัวอนามัยหัวใจรักเด็ก”
เมื่อ 31 กรกฏาคม 2563 โดย นางพัชรี วงศ์ษา กลุ่มงานโภชนาการและงานออกกำลังกาย งานโภชนาการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
11หนังสือราชการธรรมดาขอส่งใบรับรองมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร
เมื่อ 31 กรกฏาคม 2563 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
12หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังการฝึกอบรม “แม่ครัวอนามัยหัวใจรัก เด็ก
เมื่อ 31 กรกฏาคม 2563 โดย นางพัชรี วงศ์ษา กลุ่มงานโภชนาการและงานออกกำลังกาย งานโภชนาการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
13หนังสือราชการธรรมดาขอส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม
เมื่อ 31 กรกฏาคม 2563 โดย นางพเยาว์ พุกสุวรรณ กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มการพยาบาล
ดำเนินการเสร็จสิ้น
14หนังสือราชการธรรมดาขอส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม
เมื่อ 31 กรกฏาคม 2563 โดย นางพเยาว์ พุกสุวรรณ กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มการพยาบาล
ดำเนินการเสร็จสิ้น
15หนังสือราชการด่วนที่สุดขอส่งคืนแผนงานบุคลากรภาครัฐ
เมื่อ 30 กรกฏาคม 2563 โดย นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน แผนงานและงบประมาณ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
16หนังสือราชการธรรมดาแจ้งชื่อและส่งตัวร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานวางระบบการเผยแพร่สื่อให้ประชาชน
เมื่อ 30 กรกฏาคม 2563 โดย นายสิทธิพล ธิติโชติรส กลุ่มอำนวยการ งานประชาสัมพันธ์-กลุ่มอำนวยการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
17หนังสือราชการด่วนการฝึกปฏิบัติภาคสนาม ในหลักสูตร “พระคิลานุปัฏฐาก 35 ชั่วโมง”
เมื่อ 30 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
18หนังสือราชการด่วนการฝึกปฏิบัติภาคสนาม ในหลักสูตร “พระคิลานุปัฏฐาก 35 ชั่วโมง”
เมื่อ 30 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
19หนังสือราชการด่วนการฝึกปฏิบัติภาคสนาม ในหลักสูตร “พระคิลานุปัฏฐาก 35 ชั่วโมง”
เมื่อ 30 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
20หนังสือราชการธรรมดาตอบรับวิทยากร
เมื่อ 30 กรกฏาคม 2563 โดย นางจรรยา สืบนุช กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น