header
รายละเอียด
ประเภทหนังสือราชการ
ชั้นความเร็วธรรมดา
เรื่อง ตอบรับวิทยากร
กลุ่มงานไม่ระบุ
เรียนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี
อ้างถึงที่ รบ 0004/441 ลงวันที่ 3 กันยายน 2561
เบอร์โทรฯไม่ระบุ
การส่งหนังสือถือไปเอง
หมายเหตุ

ในการนี้ศูนย์อนามัยที่ 5 ยินดีให้บุคลากรของศูนย์เป็นวิทยากร ในครั้งนี้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จํานวน 5 คน ดังนี้

1. นายกมล มัยรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

2. นางพาณี เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

3. นายธนุเดช พูนน้อย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

4. นางสาววรรณี พงษ์โสภา นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านออกกำลังกาย)

5. นางสาวมนัญญา คุณประเสริฐ ครูฝึก

ผู้บันทึกนายกมล มัยรัตน์
วันเวลาที่บันทึก6 กันยายน 2561 เวลา 11:45 น.
สถานะดำเนินการเสร็จสิ้น
เอกสารส่งเรื่องคืน
ผู้ส่งเรื่องคืนน.ส.ภัทรภร ตั้งทวีวัฒนา