header
รายละเอียด
ประเภทหนังสือราชการ
ชั้นความเร็วด่วน
เรื่อง ขอเชิญวิทยากร
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ร่างหนังสือนำส่ง
กลุ่มงานไม่ระบุ
เรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เบอร์โทรฯไม่ระบุ
การส่งหนังสือส่งไปรษณีย์, file scan (ส่งเมล์)
ผู้บันทึกนางมาลี ชัยมังคโล
วันเวลาที่บันทึก14 มกราคม 2562 เวลา 13:51 น.
สถานะดำเนินการเสร็จสิ้น
เอกสารส่งเรื่องคืน
ผู้ส่งเรื่องคืนน.ส.ภัทรภร ตั้งทวีวัฒนา