header
รายละเอียด
ประเภทหนังสือราชการ
ชั้นความเร็วด่วน
เรื่อง ขอเชิญสมัครรับการฝึกอบรมการพัฒนาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการ สุขาภิบาลและอาหารปลอดภัย หลักสูตร“แม่ครัวหัวใจรักษ์เด็ก” เพื่อขึ้นทะเบียนผู้สัมผัสอาหารในเขตสุขภาพที่ 5
ร่างหนังสือนำส่ง
กลุ่มงาน[25600160] กลุ่มงานโภชนาการและงานออกกำลังกาย งานโภชนาการ
เรียนนายกเทศบาลปากน้ำปราณ
อ้างถึง-
เบอร์โทรฯ2316
การส่งหนังสือส่งไปรษณีย์, file scan (ส่งเมล์)
ผู้บันทึกนางพัชรี วงศ์ษา
วันเวลาที่บันทึก1 มิถุนายน 2563 เวลา 14:55 น.
สถานะดำเนินการเสร็จสิ้น
เอกสารส่งเรื่องคืน
ผู้ส่งเรื่องคืนน.ส.ภัทรภร ตั้งทวีวัฒนา