header
รายละเอียด
ประเภทหนังสือราชการ
ชั้นความเร็วด่วนที่สุด
เรื่อง ขอความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ปี 2563
ร่างหนังสือนำส่ง
กลุ่มงาน[25600500] กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
เรียนผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14
เบอร์โทรฯ2315
การส่งหนังสือส่งไปรษณีย์, file scan (ส่งเมล์)
ผู้บันทึกนางมาลี ชัยมังคโล
วันเวลาที่บันทึก5 สิงหาคม 2563 เวลา 16:08 น.
สถานะดำเนินการเสร็จสิ้น
เอกสารส่งเรื่องคืน
ผู้ส่งเรื่องคืนน.ส.ภัทรภร ตั้งทวีวัฒนา