header
รายละเอียด
ประเภทหนังสือราชการ
ชั้นความเร็วธรรมดา
เรื่องส่งตลับฟิลม์วัดรังสี
กลุ่มงาน[25600221] กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ งานเวชศาสตร์ชันสูตร
เรียนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่5ราชบุรี
เบอร์โทรฯ032327824 ต่อ 2224
การส่งหนังสือส่งไปรษณีย์
ผู้บันทึกน.ส.ปรินดา ภัทรโชคชัย
วันเวลาที่บันทึก23 ธันวาคม 2563 เวลา 14:18 น.
สถานะดำเนินการเสร็จสิ้น
ผู้ส่งเรื่องคืนน.ส.ภัทรภร ตั้งทวีวัฒนา