header
รายละเอียด
ประเภทหนังสือราชการ
ชั้นความเร็วด่วนที่สุด
เรื่องขอความร่วมมือรณรงค์ "ล้างตลาดทั่วไทย ไล่ COVID - 19 รับปีใหม่ 2564"
กลุ่มงาน[25600300] กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
เรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (๘ จังหวัด)
เบอร์โทรฯ2297
การส่งหนังสือส่งไปรษณีย์, file scan (ส่งเมล์)
หมายเหตุ

ตามที่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระลอกใหม่ มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในวงกว้าง จำเป็นต้องมีมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด ตลาดเป็นสถานที่มีประชาชนมาใช้บริการจำนวนมากซึ่งมาตรการหนึ่งที่สำคัญ คือ การดูแลความสะอาดภายในพื้นที่ตลาด การล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคว่าตลาดมีสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความสะอาด ปลอดภัยต่อการใช้บริการ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้มีข้อสั่งการให้มีการรณรงค์ "ล้างตลาดทั่วไทย ไล่ COVID - 19 รับปีใหม่ 2564" และมีการ Kick Off วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ ตลาดสี่มุมเมือง นั้น

ในการนี้ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ขอความร่วมมือจากท่านประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรณรงค์ล้างตลาดทั่วทั้งจังหวัด รวมทั้งมีการสื่อสารและสร้างความรอบรู้ให้กับภาคีเครือข่ายชมรม ผู้ประกอบการ สถานประกอบการ (ตลาด) มีการประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop Covid (TSC) มาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID - 19 และกรุณาส่งผลการรณรงค์ "ล้างตลาดทั่วไทย ไล่ COVID - 19 รับปีใหม่ 2564" ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เพื่อรวบรวมผลการรณรงค์ในเขตสุขภาพที่ 5 และรายงานกระทรวงสาธารณสุขต่อไป ทั้งนี้ มอบหมายให้ นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ เป็นผู้ประสานงาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9616 4642 E-mail : veecfgt.04@gmail.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ผู้บันทึกนายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์
วันเวลาที่บันทึก24 ธันวาคม 2563 เวลา 00:06 น.
สถานะดำเนินการเสร็จสิ้น
เอกสารส่งเรื่องคืน
ผู้ส่งเรื่องคืนน.ส.ภัทรภร ตั้งทวีวัฒนา