header
รายละเอียด
ประเภทหนังสือราชการ
ชั้นความเร็วด่วนที่สุด
เรื่องขอเลื่อนการประชุมขับเคลื่อนนโยบายวัยทำงาน กรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ร่างหนังสือนำส่ง
กลุ่มงาน[25600700] กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
เรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
อ้างถึงที่ สธ 0915.03/4276
เบอร์โทรฯ2258
การส่งหนังสือส่งไปรษณีย์
หมายเหตุ

( ในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร) ( ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี)

ผู้บันทึกนายศิลป์ชัย เนตรทานนท์
วันเวลาที่บันทึก24 ธันวาคม 2563 เวลา 10:17 น.
สถานะดำเนินการเสร็จสิ้น
เอกสารส่งเรื่องคืน
ผู้ส่งเรื่องคืนน.ส.ภัทรภร ตั้งทวีวัฒนา