header
รายละเอียด
ประเภทหนังสือราชการ
ชั้นความเร็วธรรมดา
เรื่องตอบรับเข้าร่วมประชุม
กลุ่มงาน[25600400] กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
เรียนกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
อ้างถึงสอน. 872/2563
เบอร์โทรฯ2299
การส่งหนังสือส่งไปรษณีย์, file scan (ส่งเมล์)
หมายเหตุ

1. นางจรรยา สืบนุช นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

2. นางสาวเบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา นักโภชนาการชำนาญการ

ผู้บันทึกน.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา
วันเวลาที่บันทึก25 ธันวาคม 2563 เวลา 16:05 น.
สถานะดำเนินการเสร็จสิ้น
ผู้ส่งเรื่องคืนน.ส.ภัทรภร ตั้งทวีวัฒนา