header
รายละเอียด
ประเภทหนังสือราชการ
ชั้นความเร็วด่วนที่สุด
เรื่องแจ้งผลการรักษาคุณภาพน้ำประปาดื่มได้และขอหนังสือรับรองมาตรฐานคุณภาพ "น้ำประปาดื่มได้"
กลุ่มงาน[25600300] กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
เรียนผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
เบอร์โทรฯ2297
การส่งหนังสือส่งไปรษณีย์
หมายเหตุ

ด้วยศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี ได้รับแจ้งจากการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ ถึงผลการทดสอบคุณภาพน้ำเพื่อเฝ้าระวังตามโครงการน้ำประปาดื่มได้ ซึ่งเป็นรายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำจากห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ ของ กปภ.เขต ๓ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี สาขาด่านช้าง และสาขาศรีประจันต์ เพื่อรักษาสภาพคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ ตามแนวทางข้อกำหนดการรับรองพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ระหว่างการประปาส่วนภูมิภาคและกรมอนามัย นั้น

ในการนี้ ศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี ขอแจ้งผลการรักษาคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี สาขาด่านช้าง และสาขาศรีประจันต์ รวมถึงสรุปผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปารายเดือน รายละเอียดตัวอย่างน้ำประปา และพิกัดจุดเก็บตัวอย่างน้ำประปาในพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ รวมจำนวน ๓ ชุด สำหรับประกอบการต่ออายุโครงการน้ำประปาดื่มได้และขอหนังสือรับรองมาตรฐานคุณภาพ "น้ำประปาดื่มได้" ซึ่งผลการตรวจวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ของกรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๕๓ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ผู้บันทึกนายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์
วันเวลาที่บันทึก29 ธันวาคม 2563 เวลา 11:52 น.
สถานะดำเนินการเสร็จสิ้น
เอกสารส่งเรื่องคืน
ผู้ส่งเรื่องคืนน.ส.ภัทรภร ตั้งทวีวัฒนา