header
รายละเอียด
ประเภทหนังสือราชการ
ชั้นความเร็วด่วนที่สุด
เรื่องขอเผยแพร่บทความวิจัย (Research Article)
ร่างหนังสือนำส่ง
กลุ่มงาน[25600700] กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
เรียนผู้อำนวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
เบอร์โทรฯ2258
การส่งหนังสือส่งไปรษณีย์
หมายเหตุ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. บทความวิจัยเรื่องรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในชุมชน เขตสุขภาพที่ 5

2. แผ่น CD ROM จำนวน 1 แผ่น

ผู้บันทึกนายศิลป์ชัย เนตรทานนท์
วันเวลาที่บันทึก30 ธันวาคม 2563 เวลา 08:54 น.
สถานะดำเนินการเสร็จสิ้น
เอกสารส่งเรื่องคืน
ผู้ส่งเรื่องคืนน.ส.ภัทรภร ตั้งทวีวัฒนา