header
รายละเอียด
ประเภทหนังสือราชการ
ชั้นความเร็วด่วน
เรื่องตอบรับเข้าประชุม
กลุ่มงาน[25600500] กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
เรียนผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
อ้างถึง86679 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564
เบอร์โทรฯ2315
การส่งหนังสือถือไปเอง, file scan (ส่งเมล์)
หมายเหตุ

ผู้เข้าร่วมประชุม

นางรัชนี ลักษิตานนท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้บันทึกนางมาลี ชัยมังคโล
วันเวลาที่บันทึก5 มกราคม 2564 เวลา 15:55 น.
สถานะดำเนินการเสร็จสิ้น
เอกสารส่งเรื่องคืน
ผู้ส่งเรื่องคืนน.ส.ภัทรภร ตั้งทวีวัฒนา